ข้อมูลประกาศ 043495
  • 24,000 บาท
ข้อมูลติดต่อ
  • trebs
  • เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
  • 022952294
  • 13 พ.ย. 2562 13:00 น.

หลักสูตร รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ (RE100)

สินค้ารายการนี้: การศึกษา อบรม สัมมนา
รุ่นที่ 73, วันพุธที่ 11 - เสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 08:30 - 17:30 น.รายละเอียด
พ.ร.บ. จัดสรรที่ดินฉบับใหม่

เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความรู้อย่างครบถ้วนในเรื่องข้อ กำหนดและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง กับที่ดินและมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าทรัพย์สิน (อาคาร-ที่ดิน) เพราะข้อ จำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกิดจากข้อ กำหนดกฎหมายต่าง ๆ เช่น พรบ.ผังเมือง ในพื้นที่ต่างๆที่มีกฎ ข้อ กำหนด การใช้ที่ดิน ตามสีผังเมือง ฯลฯ เป็นเหตุให้ 15 ถนนสายหลักในกรุงเทพต้องมี ระยะร่นที่ดินแปลงด้านหน้าที่ติดถนน ใหญ่สามารถมีราคาถูกกว่าที่ดินแปลงด้านหลัง ที่ดินแปลงหัวมุมที่ติดทั้ง ถนนใหญ่และถนนซอย กลับมีข้อห้ามด้าน ความสูงมากขึ้น ! และนับเป็นหลักสูตรที่รวม ปรมจารย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายโดยตรง เข้มข้น ด้วยทฤษฏี แหล่งการค้นหาข้อมูล พร้อมด้วยตัวอย่าง ที่คาดไม่ถึงในหลายกรณีซึ่งท่านสามารถใช้เป็น กรณีศึกษาเป็นอย่างดี

หัวข้ออบรม
สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์กับมาตรการกฎหมายในปัจจุบัน
ผังเมืองและกฎระเบียบเกี่ยวกับการก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์:
ความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมือง ข้อกำหนดการใช้ที่ดิน / ระยะร่น และข้อบังคับต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน /
พรบ.ควบคุมอาคาร (กฎกระทรวงฉบับที่ 55) / ข้อบัญญัติ กทม. พ.ศ.2544
กรณีศึกษา:มูลค่าทรัพย์สินกับข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ทั้งอสังหาริมทรัพย์โครงการที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรมเพื่อการพักผ่อน อุตสาหกรรม และที่ดินเปล่า
การเวนคืนและการประเมินราคาทุนทรัพย์: กฎหมายเวนคืน อุทธรณ์ค่าทดแทนของหน่วยงานราชการต่าง / การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน อาคาร อาคารชุด
กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กฎหมายที่ดินและเอกสารสิทธิ์: ประมวลกฎหมายที่ดิน (สิทธิ์ หนังสือแสดงสิทธิ์) / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(กรรมสิทธิ์ ภาระจำยอม ภาระติดพัน สิทธิอาศัย สิทธิเก็บเงิน)
การทำนิติกรรม: นิติกรรม จำนอง ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม/ การติดต่อสำนักงานที่ดิน
(ขั้นตอนขออนุญาตภาคปฏิบัติ)
กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน: พรบ.จัดสรรที่ดิน/พรบ.อาคารชุดและขั้นตอนการขออนุญาตจดทะเบียน /
แนวทางการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร-อาคารชุด
กฎหมายการบริหารทรัพย์สิน: สาระสำคัญของกฎหมายอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร / กฎหมายอาคารชุด / กฎหมายบ้านจัดสรร
กฎหมายที่ดินของหน่วยงานพิเศษ: กรมธนารักษ์ / สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ / ธรณีสงฆ์ / ทางหลวง
ประสบการณ์และข้อคิดของนักพัฒนาที่ดินต่อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์:
อุปสรรคเกิดจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในมุมมองของผู้ประกอบการ โดยเน้นประสบการณ์และการปรับตัวของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายพัฒนาที่ดิน การก่อสร้าง สาธารณูปโภค รวมถึง พรบ.จัดสรรที่ดิน ขั้นตอนการขออนุญาต
การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่: ระเบียบ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติในการจัดรูปที่ดิน การแบ่งแปลงการจัดรูปในการพัฒนาโครงการ
การเชื่อมที่ดินกับภาคเอกชน มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ไม่เห็นด้วย ที่จะทำให้ไม่สามารถทำ Project ได้ ในการตัดถนนหรือมีการเวนคืนที่ดิน
มีวิธีการอพยพคนอย่างไร ต้องใช้งบประมาณต้นทุน ค่าใช้จ่ายเท่าใด ใครเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค: การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา-ด้านสัญญา พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วย สัญญาเรื่อง กำหนดให้ ธุรกิจขายห้องชุด เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 พรบ.
การจัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account) พรบ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
การโฆษณาและการคุ้มครองผู้บริโภคที่นักพัฒนาที่ดินควรรู้ สิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครอง
การควบคุมอาคารของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง: ความรู้เกี่ยวกับอาคารและการควบคุม (ขออนุญาตตรวจ และควบคุม การใช้) /
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารใน โครงการจัดสรร (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว) / การขออนุญาตก่อสร้างอาคารชุด ศูนย์การค้า อาคาร โกดัง โรงงาน การดัดแปลง รื้อถอนอาคารประเภทต่างๆ / อาคารสร้างค้างกับการขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง
และการเปลี่ยนการใช้อาคาร
ข้อกำหนด-ข้อห้ามในการก่อสร้างอาคารตามกฎหมายอื่นของหน่วยงานต่างๆในกรุงเทพฯและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง:
กองทัพบก / กองทัพเรือ / กองทัพอากาศ / กองทะเบียน กรมตำรวจ / การสื่อสารแห่งประเทศไทย / กรมการบินพาณิชย์ /
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย / การทางพิเศษแห่งประเทศไทย / กรมเจ้าท่า / กรมทางหลวง / กฎหมายโบราณสถาน
อภิปราย หัวข้อการปรับใช้ความรู้ด้านกฎหมายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์: การนำเสนอกรณีศึกษาปัญหา /
อุปสรรคจากการใช้กฎหมายควบคุมอาคาร/การบริหารทรัพย์สิน/การพัฒนาที่ดิน

ภาคทฤษฎี
กฎหมายควบคุมการใช้ที่ดิน / อาคาร
กฎหมายที่ดินและเอกสารสิทธิ์
ความรู้ทั่วไปและสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์
การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กฎหมายเกี่ยวกับสัญญา
กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน
กฎหมายการบริหารทรัพย์สิน
การควบคุมอาคารของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่ดินของหน่วยงานพิเศษ
การทำนิติกรรมและการค้าที่ดิน
ข้อกำหนด / ข้อห้ามในการก่อสร้างอาคารตามกฎหมายอื่นของหน่วยงานต่างๆ
ประสบการณ์และข้อคิดของนักพัฒนาที่ดินต่อ กฎหมาย อสังหาริมทรัพย์

เวลา - สถานที่
วันพุธที่ 11 - เสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
เวลา 08:30 - 17:30 น.
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

[Tag] : พรบ.ผังเมือง , กฎหมายคอนโด , กฎหมายบ้านจัดสรร , กฎหมายอสังหาฯ , รวมข้อกฎหมาย , กฎหมายที่ดิน , พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

รายละเอียดสินค้า หลักสูตร รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ (RE100)

ข้อมูลติดต่อ
  • trebs
  • เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
  • 022952294
  • 13 พ.ย. 2562 13:00 น.


คำเตือน!! อย่าโอนเงิน มัดจำล่วงหน้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรนัดเจอกัน พื้นที่โล่ง ไม่ไปคนเดียว และตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย