ข้อมูลประกาศ 010285
  • 59,900 บาท
ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 07 ต.ค. 2557 10:25 น.

ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เช็ก เยอรมนี 8 วัน 5 คืน

สินค้ารายการนี้: ท่องเที่ยว ที่พัก โปรแกรมทัวร์
6 - 13, 20 - 27 พฤศจิกายน 2557
4 - 11 ธันวาคม 2557
22 – 29 ธันวาคม, 25 ธันวาคม – 1 มกราคม, 29 ธันวาคม – 5 มกราคม 2558
ราคา 59,900-69,900 บาท
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ
23.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว R พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เวียนนา – กรุงบูดาเปสต์
02.35 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ BR61 ***คณะเดินทางวันที่ 7 พ.ย. 2557 เป็นต้นไป คณะพร้อมกันเวลา 23.50 น. และออกเดินทางเวลา 03.40 น. ***
08.45 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง หรือ ปรับเป็น 6 ชั่วโมงในวันที่ 26 ต.ค. 2557) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติ เห็นวิวเทือกเขาสูงและพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย จากนั้นนำเที่ยวชมกรุงเวียนนา ผ่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนา ซึ่งแวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1863-1869 พระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13-20 ชมตึกรัฐสภา ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1873-1883 ***คณะเดินทางวันที่ 7 พ.ย. 2557 เป็นต้นไป เดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา เวลา 09.30 น.***
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ออกเดินทางเข้าสู่กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความทันสมัย สวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานานนับพันปี จนถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพ สองฝั่งของแม่น้ำดานูบ หรือที่ชาวฮังกาเรียนเรียกขานว่า “ดูนา” แม่น้ำสายสำคัญ ที่ไหลผ่านกลางเมือง แบ่งบูดาเปสต์เป็นสองฝั่ง คือ เมืองบูดา ที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณและศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และ เมืองเปสต์ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบอันสวยงาม นำท่านชมจัตุรัสวีรบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝั่งเปสต์ ที่ตั้งของ Millenary Monument อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อฉลอง 1,000 ปี แห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์ จากนั้นนำท่านข้ามสู่ฝั่งบูดา เพื่อชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ ชมโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ โดยชื่อของโบสถ์ที่มาจากชื่อของกษัตริย์แมทเธียส สร้างในสไตล์นีโอ-โกธิค หลังคาสลับสีอันสวยงามและถือเป็นจุดเด่นที่สุดในช่วงศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟนที่ 1 ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศควรรษที่ 11 มีลักษณะเป็นพระบรมรูปทรงม้า อยู่บริเวณหน้าป้อมชาวประมง (Fishermen’s Bastion) ซึ่งเป็นจุดชมวิวเหนือเมืองบูดา ที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้อย่างงดงาม ป้อมแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Buda หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง บูดาเปสต์ – บราติสลาวา – ปราก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงบราติสลาวา (Bratislava) ซึ่งเป็นเมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กับพรมแดนของสาธารณรัฐเช็ก ผ่านชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งสโลวัก ชมโบสถ์เซนต์มาร์ติน ปราสาทบราติสลาวา ย่านมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ต่างๆ โรงละคร และสถาบันทางวัฒนธรรม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำเดินทางโดยรถโค้ช ข้ามพรมแดนเข้าสู่ กรุงปร๊าก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก เพื่อเที่ยวชมและเลือกซื้อของที่ระลึก รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วเจียระไน “โบฮีเมีย” อันลือชื่อของชาวเช็ก ในบริเวณย่านการค้าใจกลางเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Crowne Plaza หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง ปราก – ปราสาทแห่งปราก – นูเรมเบิร์ก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขา ตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันถูกใช้เป็นทำเนียบประธานาธิบดี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1918 พาชมมหาวิหารเซนต์วิตุส (St. Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 ถือว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สำคัญในอดีตหลายพระองค์ เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4 พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และพระเจ้าแมกซิมิเลียนที่ 2 เป็นต้น ชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) หนึ่งในปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งเคยถูกใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย จากนั้นพาเดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Congress หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง นูเรมเบิร์ก – Outlet – มิวนิค
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมเมืองเก่าเมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองสุดแสนโรแมนติก ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1050 ยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจ และเป็นเมืองศูนย์กลางของชาวโรมัน มีร่องรอยของอาคาร ทางเดิน แบบชาวโรมัน เมืองแห่งปราสาทและเทพนิยายที่สวยงามดังภาพฝัน เมืองแห่งประวัติศาสตร์ไฟสงครามในแคว้นบาวาเรีย ซึ่งเคยถูกทิ้งระเบิดโจมตีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ก็กลับมาสวยงามเหมือนเดิม โดยชาวเมืองต่างช่วยกันบูรณะฟื้นฟูเมืองแห่งประวัติศาสตร์ให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่เมืองอินกอลสตัดท์ (Ingolstadt) เพื่อช๊อปปิ้งที่ Ingolstadt Village เอาท์เลตขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกมากมายอาทิ Bally, Aigner, Calvin Klien, Fossil, Escada, TOD, Versace และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย***คณะเดินทางวันที่ 22 –29 ธันวาคม 2557 เนื่องจาก Ingolstadt Village ปิดทำการ ทางบริษัทจะนำทางเดินทางตรงเข้าสู่เมืองมิวนิค และอิสระอาหารกลางวันที่จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ ***
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป นำชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz)ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมาเต้นรำ เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. เชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก เช่น เครื่องเหล็กตราตุ๊กตาคู่ เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NH Neue Messe หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง มิวนิค – ซาลส์บวร์ก – เวียนนา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที่มีชื่อเสียงก้องโลก นำเที่ยวชมความงามของเมืองซาลส์บวร์กที่มีความหมายว่า“ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็นที่ประทับถาวรของอาร์คบิชอป และ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่สำคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน นำเข้าชมสวนดอกไม้ “มิราเบล” ซึ่งเป็นฉากหนึ่งในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “มนต์รักเพลงสวรรค์” (The Sound of Music) ที่โด่งดังไปทั่วโลก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านถ่ายรูปกับบ้านเกิดโมสาร์ท (Mozart’s Birthplace) จากนั้นให้เวลาท่านอิสระช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำ หรือ สินค้าที่ระลึกมากมาย รวมทั้งช็อคโกแลตโมสาร์ท จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม Bosei Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ดของการเดินทาง เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปสบูร์ก ซึ่งเดิมถูกสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมา พระนางมาเรีย เทเรซ่า โปรดให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสวยงาม ในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 ซึ่งมีจำนวนห้องถึง 1,441 ห้อง เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าชั้นนำ รวมทั้งของที่ระลึกมากมาย
*** กรุ๊ปที่วันเดินทางกลับกรุงเทพฯเป็นวันอาทิตย์ จะไม่สามารถช้อปปิ้งได้ โปรแกรมจะเปลี่ยนเป็นซิตี้ทัวร์ที่เมืองเวียนนาแทน ***
16.00 น. นำเดินทางสู่สนามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
19.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อี.วี.เอ.แอร์
เที่ยวบินที่ BR62 ***คณะเดินทางวันที่ 24 ต.ค. 2557 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 19.25 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 11.30 น.***
วันที่แปดของการเดินทาง กรุงเทพฯ
11.00 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดสินค้า ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เช็ก เยอรมนี 8 วัน 5 คืน

ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 07 ต.ค. 2557 10:25 น.


คำเตือน!! อย่าโอนเงิน มัดจำล่วงหน้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรนัดเจอกัน พื้นที่โล่ง ไม่ไปคนเดียว และตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย