ข้อมูลประกาศ 010283
  • 22,900 บาท
ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 07 ต.ค. 2557 10:15 น.

เซี๊ยะเหมิน หลงเหยียน จางโจว 5 วัน 4 คืน MF

สินค้ารายการนี้: ท่องเที่ยว ที่พัก โปรแกรมทัวร์
วันที่ 01-05/22-26 พ.ย. 57 ราคา 22,900.-
วันที่ 06-10 ธ.ค. 57 ราคา 23,900.-
วันที่ 27-31 ธ.ค. 57 ราคา 22,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-เซี๊ยะเหมิน
12.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ E สายการบินเซี๊ยะเหมิน แอร์ (MF) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
15.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเซี๊ยะเหมิน โดยเที่ยวบินที่ MF854
19.45 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเซี๊ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยนสาธารณรัฐประชาชนจีน (เวลาท้องถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) สัญลักษณ์ของเมืองคือ นกกระยางขาว ไข่มุกแห่งท้องทะเลเป็นเมืองศูนย์กลางของการพาณิชย์ หลังเปิดประเทศจีนได้ประกาศเป็นเมืองเศรษฐกิจเปิดพิเศษนำร่อง อยู่ตรงข้ามจีนไต้หวัน ห่างจากเกาะคีมอยเพียง 2,000 เมตร เซี๊ยะเหมินได้รับการยกระดับขึ้นมาเป็นเมืองใหญ่ใน ปี ค.ศ. 1387 โดยมีสถานะเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญและเคยเป็นพื้นที่สนามแห่งการศึกสงครามหลายครั้งในอดีต เมืองเซี๊ยะเหมินนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างอีกบานหนึ่งเมื่อประเทศจีนเปิดประเทศออกสู่โลกภายนอกมากขึ้น หลังจากผ่านด่านศุลกากรเข้าเมืองเรียบร้อย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก เซี๊ยะเหมิน Vanilla Garden Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่สอง เซี๊ยะเหมิน-หลงเหยียน-หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำคณะเดินทางสู่ เมืองหลงเหยียน เมืองที่มีกลิ่นอายทางประวัติศาสตร์อันเก่าเเก่เเละยาวนาน เป็นเมืองเเห่งมรดกโลกที่สำคัญ เเละเป็นเมืองต้นกำเนิดของชาวจีนเเคะ จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านดินถู่โหลหย่งติ้ง หรือฝูเจี้ยนถู่โหล(Fujian Tulou) ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกลำดับที่ ๓๖ ของจีน (ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ที่เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา) ซึ่งบ้านดินถู่โหลว ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีทั้งสิ้น ๔๖ หลัง ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ได้ลงความเห็นว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งภูมิปัญญาของชาวจีนแคะ หรือ เค้อเจีย ที่สืบทอดวัฒนธรรม ลักษณะโครงสร้างของบ้านดินถู่โหลว ภายในเป็นไม้ไผ่สานพอกทับด้วยดินเหนียว บ้านดินถู่โหลวสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ มีการรักษา และสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงยุคปัจจุบันอายุมากกว่า ๘๐๐ ปี ลักษณะทั่วไปบ้านดินถู่โหลวนั้น มีรูปทรงเลขาคณิตทั้งทรงกลมและสี่เหลี่ยม ตัวตึกสูง 3 และ 4 ชั้น เหมือนป้อมปราการมีช่องหน้าต่างมากมายตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป เพื่อให้เห็นทิวทัศน์โดยรอบ และสามารถมองเห็นบุคคลภายนอกที่จะมารุกราน โครงสร้างภายในมีห้องพักมากมายสร้างด้วยไม้ ผนังพอกด้วยดินเหนียวและปูนกั้นเป็นช่วงๆ เพื่อป้องกันไฟไหม้ ตรงกลางเป็นลานโล่งใช้เป็นที่ทำกิจกรรมภายในครอบครัว และด้วยโครงสร้างพิเศษนี้ นอกจากกันคนเข้ามารุกรานแล้ว ยังสามารถป้องกันลมพายุฝน แผ่นดินไหวกันความชื้น และทำให้อบอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน บ้านหนึ่งหลังมีห้องพักอาศัยตั้งแต่ 200-400 ห้อง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...พิเศษอาหารพื้นเมือง ถู่โหลว
บ้านดินทรงกลมในอำเภอหย่งติ้ง (永定县) มีทั้งสิ้น 360 หลัง ทรงสี่เหลี่ยมมีทั้งสิ้น 4,000 กว่าหลัง บ้านดินที่ขึ้นชื่อในหมู่นักท่องเที่ยวมีดังนี้ 1. เจิ้นฝูโหลว (振福楼) เป็นบ้านดินยุคใหม่ สร้างโดยต้นตระกูลซู (苏) ผู้มั่งคั่งจากการกิจการใบยาสูบ ในปี ค.ศ.1913 เป็นบ้านดินหลังที่ทำให้ได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกโลกหลังแรก ในปี ค.ศ.2002 2. เจิ้นเฉิงโหลว(振成楼) สร้างขึ้นโดยสองพี่น้องตระกูลหลิน (林) ในปี ค.ศ.1912 ต้นตระกูลของสองพี่น้องประสบความสำเร็จในกิจการการผลิตมีดตัดใบยาสูบ 3. หรูเซิงโหลว(如升楼) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1875 เป็นบ้านดินทรงกลมที่มีขนาดกะทัดรัดที่สุด แต่คงความสวยงามตราบจนปัจจุบัน 4. เฉิงฉี่โหลว(承启楼) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1628 เป็นบ้านดินทรงกลมที่ทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เก่าแก่ที่สุดให้ท่านเดินเที่ยวชมความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่และทำการค้าขาย จนได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก หลงเยี่ยน KING TULOU HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่สาม หลงเหยียน-จางโจว-วัดหนานซาน-ไป๋ฮว่าชุน-ถนนย้อนยุคราชวงศ์หมิง-ชิง
จางโจว-เซี๊ยะเหมิน-ช้อปปิ้งถนนจงซาน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางโจว ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งข้าวปลาอาหารและดอกไม้เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ ป่าไม้และพืชพันธุ์ อาหารทะเล แหล่งพลังงานน้ำ และพลังงานไฟฟ้า แร่ธาติ และน้ำพุร้อนสินค้าเกษตรที่สำคัญได้แก่ ข้าวเจ้า อ้อย ถั่วลิสง ใบยาสูบ ปอ ใบชา ไม้ดอก ผักผลไม้ และยาสมุนไพรเป็นต้น เข้าชม วัดหนานซาน วัดแห่งนี้สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง ราวปี ค.ศ.1009 อันเป็นวัดเก่าแก่เริ่มสร้างขึ้นใน ณ ชายเมืองริมแม่น้ำจิ่งฝาเจียง สมัยราชวงศ์ถังปีค.ศ.727 และมีการบูรณะขึ้นใหม่ในราชวงศ์หมิง ภายในประกอบด้วยวิหาร พระอุโบสถที่ประดิษฐานพระตรีโลกนาศ ซึ่งหมายถึง โลกอดีต ปัจจุบัน และอนาคต พระโพธิสัตว์กวนอิมพันกรพันเนตร พระสังกัจจายน์ ให้ท่านได้กราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังมีหอพระไตรปิฎกที่ยังคงเก็บรักษาพระคัมภีร์ของยุคสมัยราชวงศ์หมิง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น จางโจว
จากนั้นนำท่านชม ไป๋ฮว่าชุน ตั้งอยู่ที่เมืองจางโจว เดิมมีชื่อเรียกว่า ถังเป่ยชุน และ ฉางฝูชุน จนเมื่อปี ค.ศ 1963 ท่านจูเต๋อ ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองตอนใต้ ได้เดินทางมาสำรวจบริเวณนี้และพบว่าที่แห่งนี้มีการปลูกดอกไม้นานาชนิดไว้มากมายแทบจะเป็นร้อยชนิด จึงทำให้ท่านเกิดแนวความคิดเปลี่ยนชื่อเป็น “หมู่บ้านร้อยดอกไม้” (สวนดอกไม้นานาชนิด) มีการจัดแสดงดอกไม้หลาย 100 ชนิดไว้อย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านสู่ ถนนย้อนยุคราชวงศ์หมิง – ชิง เป็นถนนสายเก่าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจางโจว ซึ่งยังคงเต็มเปี่ยมด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แห่งสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตึกรามบ้านช่องร้านรวงที่เก่าแก่ขนาบสองฟากฝั่งถนน กำแพงประตูที่ผุพังสึกกร่อน กลับแฝงมนต์เสน่ห์ให้กับถนนสายนี้ ย้อนเวลาให้ท่านได้เพลิดเพลินกับร้านค้าที่จำหน่าย สินค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า แพรพรรณ สีสันสะดุดตา นาฬิกา เครื่องประดับ อาหาร และขนมพื้นบ้านต่างๆ จากนั้นเดินทางกลับเมืองเซี๊ยะเหมิน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ท่านสามารถเดินทางสู่ ถนนจงซานลู่ เป็นถนนช้อปปิ้งยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สุดเพราะมีห้างร้านเรียงรายมากมาย สะดวกในการเลือกซื้อ และมีสินค้าให้เลือกทุกประเภท ช้อปที่เดียวได้ของครบ ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย
เข้าสู่ที่พัก จางโจว VANILLA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่สี่ เกาะกู่ลั่งหยี่ (รวมรถแบตเตอรี่)-พิพิทธภัณฑ์เปียโน-สวนซู่จวง-ร้านใบชา
สวนหินฮ่วยอันถิงเฟิย-ร้านผ้าไหม-ช้อปปิ้ง SM Walmart
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นั่งเรือยนต์สู่เกาะกู่ลั่งหยี่ (เรือข้ามฟาก 5 นาที) เกาะเล็กๆ ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเมืองเซี๊ยะเหมิน ชมทัศนียภาพของ เกาะกู่ลั่งหยี่ ( รวมค่ารถไฟฟ้า ) ซึ่งมีบ้านพักอาศัยทรงยุโรป ในอดีตเป็นสถานกงสุลนานาชาติในสมัยราชวงศ์ชิง ปัจจุบันมีแมกไม้ สวนไผ่ปกคลุมให้ความร่มรื่น และสภาพแวดล้อมที่เงียบสงัดโดยปราศจากความพลุกพล่านหรือเสียงดังของเมืองทั่วไป เป็นสถานที่ตากอากาศที่ดีเลิศอีกแห่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมาย นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่กำเนิดนักดนตรีโดยเฉพาะนักเปียโนชื่อดังอีกด้วย จึงได้รับสมญานามว่า “เปลแห่งนักดนตรี หรือ พิพิธภัณฑ์เปียโน” ชม สวนซู่จวงหยวน ซึ่งสร้างขึ้นโดยหลี่เอ่อเจีย เศรษฐีชาวไต้หวันผู้ซึ่งอพยพครอบครัวลี้ภัยสงครามจีน-ญี่ปุ่น และได้เริ่มสร้างสวนนี้ในปี ค.ศ. 1913 เป็นสวนที่สร้างโดยอาศัยธรรมชาติทางทะเล ชมภูเขาซึ่งมีถ้ำ 12 แห่ง สะพาน 44 แห่ง พร้อมเก๋งจีนในลักษณะต่างๆ อันสวยงาม ขึ้นหน้าผาและชมหินแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของ เกาะกู่ลั่งอี่ เกาะเซี๊ยะเหมิน และเกาะคีมอย นำท่านสู่ ศูนย์ใบชา ชิมชาอู่หลงของปักกิ่ง และชาที่มีชื่อเสียงเช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าชม สวนหินแกะสลักฮ่วยอันถึงเฟิย ท่านจะได้เห็นฝีมือการแกะสลักหินที่สวยงามหลายรูปแบบ และพร้อมชมการแสดงระบำของสาวงามฮ่วยอันด้วย นำท่านแวะชมร้านผ้าไหม สินค้ามีคุณภาพของรัฐบาลจีน จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งห้าง SM Walmart เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย (พื้นที่กว่า 200 ไร่) ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า Brandname เช่น Gucci, Amani, Lacost ฯลฯ และซื้อของฝากประจำชาติฟิลิปปินส์ได้ที่ร้าน Kultural มีทั้งสร้อยไข่มุกน้ำงาม Model รถจิ๊บสัญลักษณ์ประจำชาติ และยังมีช็อกโกแลตมากมายราคาไม่แพง และที่จะลืมมิได้ คือ น้ำมะม่วงชงสำเร็จรูป ยี่ห้อ Tany powder หวานหอมอร่อยมากๆ ให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับ ครอบครัว ญาติสนิท มิตรสหาย รวมถึงตัวท่านเอง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูซีฟู๊ด
เข้าสู่ที่พัก เซี๊ยะเหมิน Vanilla Garden Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่ห้า วัดหนานผู่โถว-เซี๊ยะเหมิน-กรุงเทพ ฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เดินทางสู่ วัดหนานผู่โถว เป็นวัดสำคัญขนาดใหญ่ของเมืองเซี๊ยะเหมิน เป็นวัดพุทธที่สร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์ถัง ภายในมีหอราชาสวรรค์ประดิษฐาน พระสังกัจจายน์ และ ราชาสวรรค์ 4 องค์ หอต้าสงป่าวเตี้ยน ประดิษฐานพระพุทธรูป 3 องค์ คือ พระพุทธเจ้าองค์ในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต ที่ฐานดอกบัวสลักเป็นเรื่องราวพุทธประวัติ และการเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกของพระถังซำจั๋ง สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน
12.20 น. ออกเดินทางจากเมืองเซี๊ยะเหมิน โดยเที่ยวบินที่ MF853
14.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ….

รายละเอียดสินค้า เซี๊ยะเหมิน หลงเหยียน จางโจว 5 วัน 4 คืน MF

ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 07 ต.ค. 2557 10:15 น.


คำเตือน!! อย่าโอนเงิน มัดจำล่วงหน้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรนัดเจอกัน พื้นที่โล่ง ไม่ไปคนเดียว และตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย