ข้อมูลประกาศ 010282
  • 17,900 บาท
ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • ไม่ระบุพื่นที่
  • 02-3314146,0922518139
  • 07 ต.ค. 2557 10:10 น.

กุ้ยหลิน หยางซั่ว อาบน้ำแร่จิงจงซาน 7 วัน 5 คืน โดย PG

สินค้ารายการนี้: ท่องเที่ยว ที่พัก โปรแกรมทัวร์
วันที่ 14-20 พ.ย. 57 17,900.-
วันที่ 26 ธ.ค. 57 – 01 ม.ค. 58 19,900.-
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-กุ้ยหลิน
18.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ F สายการบิน บางกอก แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
21.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกุ้ยหลิน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี
โดยสายการบิน บางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG821
01.15 น. เดินทางถึง เมืองกุ้ยหลิน เป็นหนึ่งในเมืองเอกของมณฑลกว่างซี มณฑลทางภาคใต้ของประเทศจีน ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศตะวันตกติดกับมณฑลหยุนหนัน ทางเหนือติดกับกุ้ยโจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับหูหนัน ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับกว่างตง ทางใต้ติดกับอ่าวตังเกี๋ย และทางตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศเวียดนาม ลักษณะพื้นที่เป็นเปลือกโลกหินปูน และมีเทือกเขาขนาดเล็กที่ยาวคดเคี้ยวติดต่อกัน เทือกเขาสำคัญ ได้แก่ ภูเขาต้าหมิงซันและต้าเหยาซัน ประเทศจีนเป็นเขตหินปูนขาวที่มากที่สุดในโลก ด้วยเหตุนี้เองจึงมีถ้ำหินปูนอยู่มากมาย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
พักที่ GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่สอง กุ้ยหลิน-สวนหวี่ซาน-ร้านไข่มุก-จิงจงซาน-อิสระแช่น้ำร้อนธรรมชาติ-โชว์กลุ่มน้อย
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เข้าชม สวนหวี่ซาน ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองกุ้ยหลิน เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ซึ่งมีความเป็นมายาวนานมาตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ ปัจจุบันเป็นที่พักผ่อนของผู้คนในเมืองกุ้ยหลินในวันหยุด สวนหวี่ซานนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สวนหวี่ซานทิศเหนือ ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การใช้เวลาในการพักผ่อนร่างกายและจิตใจ กับสวนหวี่ซานทิศใต้ซึ่งจะเป็นส่วนที่ตกแต่งให้ดูทันสมัย จากนั้นแวะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากไข่มุก เช่น เครื่องประดับต่างๆ และครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ เขตน้ำแร่จิงจงซาน เข้าพักที่โรงแรมน้ำแร่จินจงซาน ที่มีน้ำแร่ธรรมชาติ ใจกลางหุบเขาที่โอบล้อมด้วยทัศนียภาพอันสวยงาม ดื่มด่ำบรรยากาศแสนโรแมนติก อิสระแช่น้ำแร่ตามอัธยาศัย เพื่อการผ่อนคลายท่ามกลางขุนเขาและทัศนียภาพอันรื่นรมย์และบำบัดผิวพรรณให้มีสุขภาพที่ดี
หมายเหตุ : กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำสำหรับท่านที่ต้องการแช่น้ำแร่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1 ชั่วโมง
ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
นำท่านชม โชว์กลุ่มน้อย การแสดงโชว์วัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆ
พักที่ JINZHONGSHAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่สาม จิงจงซาน-ถ้ำหยงฟุ-หยางซั่ว-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-ถนนฝรั่ง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชม ถ้ำหยงฟุ ถ้ำที่มีความสวยงามด้วยหินงอกหินย้อยอย่างสมบูรณ์ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีธรรมชาติบริสุทธิ์ และมีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีประชากรประมาณ 300,000 คน ที่นี่เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมาก ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1.30 ชั่วโมง
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะ ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) ชมความงามของแม่น้ำหลีเจียงที่สวยงามใส ไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพันที่มีรูปร่างต่างๆ กันตามจินตนาการณ์ต่างๆ ของผู้ผ่านชม ให้ท่านพิสูจน์ดังคำกล่าวที่ว่า กุ้ยหลินเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลกและสวยงาม มีแม่น้ำสวยใสที่สุดในโลก


ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร ปลาแช่เบียร์
อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือช้อบปิ้ง ถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย หรือ ถนนคนเดิน ที่ขนาบข้างด้วยทิวเขา หน้าตาคล้ายคลึงกับถนนข้าวสาร มีทั้งโรงแรม ผับ บาร์ ร้าน
อาหาร และยังมีสินค้าแบบจีนวางขายมากชนิด เช่น ผ้าทอที่นำมาทำเป็นปลอกหมอน ผ้าพันคอ เสื้อผ้า กระเป๋าลายดอกไม้หลายขนาด แท่งหินแกะสลักขนาดเล็ก ภาพวาดพู่กันจีน ตวัดลายเป็นรูปเทพเจ้าจีน ธรรมชาติ และสัตว์มงคลต่างๆ หนังสือคำคมของ เหมา เจ๋อ ตุง อดีตผู้นำจีน ก็มีวางขายให้ท่านเลือกซื้อเลือกหา
พักที่ NEW WEST HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่สี่ หยางซั่ว-ล่องเรืออ่าวลี่เจียงวาน-ถ้ำเทียนกง-ร้านใยไผ่ไหม-กุ้ยหลิน-วัดเหนินเหยิน-
ร้านหยก
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านไปเที่ยวลี่เจียงวาน ล่องเรือชมอ่าวลี่เจียงวาน แม่น้ำสาขาแยกมาจากแม่น้ำหลีเจียงสายใหญ่ มีชนเผ่าพื้นเมือง “หย่องซูลี่” เป็นบรรพบุรุษของชาวลี่ผู่ ตามรอยวิถีชีวิตของเผ่าหย่องซูลี่ในสมัยโบราณ จากนั้นนำท่านนั่งเรือมังกรเพื่อไปเที่ยว ถ้ำวังสวรรค์ (เทียนกง) ซึ่งเป็นถ้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำใต้ดิน ชมวิวหินงอกหินย้อยที่สะท้อนน้ำในถ้ำดูเสมือนดินแดนแห่งเทพนิยาย จนมีคำเปรียบเปรยว่าเป็น “จิ่วไจ้สวนสวรรค์”
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย แวะชมการผลิตผ้าใยไผ่ไหม ซึ่งนำมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มในแบบต่างๆ มากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กุ้ยหลิน จากนั้นนำท่านไปนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเหนินเหยิน เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกุ้ยหลิน มีแต่แม่ชีที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้ จากนั้นให้ท่านได้แวะชม หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง
ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1.30 ชั่วโมง
ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ห้า กุ้ยหลิน-ชมภายนอกเจดีย์เงิน+เจดีย์ทอง-ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม-
ชมเขางวงช้าง-ร้านชา
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ชมและถ่ายรูปกับเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง เพื่อเป็นสิริมงคล ตั้งอยู่ในทะเลสาบซานหู เป็นเจดีย์คู่ เจดีย์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงิน รอบๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศน์สวยงามยิ่งนักถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในกุ้ยหลิน จากนั้นนำท่านชม โรงงานผ้าไหมจีน ที่มีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆ ซึ่งมีความเหนียว โดยใช้ทั้งแบบเครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม ภายในโรงงานจะตกแต่งไว้สวยงามมาก มีผลงานศิลปะที่ทำจากเส้นไหม ดูแล้วรู้สึกเพลินตาเลยทีเดียว
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ขาหมูร่ำรวย
บ่าย นำท่าน ชมเขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลินอยู่ริมแม่น้ำหลี่เจียง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำถาวฮัว จากนั้นแวะ ร้านชา ชิมชาต้นกำเนิด ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก
ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่หก กระเช้าเหยาซาน-ร้านบัวหิมะ-สวนหลิวซานเจีย-ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
คณะเดินทางสู่ ภูเขาเหยาซาน เพื่อนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาชมทัศนียภาพโดยรอบ เหยาซานเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเมืองกุ้ยหลิน เป็นที่ท่องเที่ยวมาแต่สมัยราชวงศ์โจวและถัง เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าเหยาฮ่องเต้ จึงได้ตั้งชื่อภูเขาเหยาซาน บริเวณโดยรอบจะมีต้นนกแขกเต้าออกดอกในฤดูใบไม้ร่วง และเหล่าหิมะขาวโพลนในฤดูหนาว ทำให้เกิดทัศนียภาพสวยงามยิ่งนัก จากนั้นชม ยาบัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นที่พิสูจน์สรรพคุณมาแล้วหลายๆ เหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกาย สามารถใช้ยานี้ทาลดอาการพองหรือแสบร้อน
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร เผือกคริสตัล
บ่าย เข้าชม สวนหลิวซานเจีย หรือสวน Classic Liu San Jie ซึ่งเป็นอุทยานทางวัฒนธรรม ที่รวมเอาขนบธรรมเนียม วิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในเมืองกุ้ยหลิน มีสาวน้อยชาวจ้วงในชุดชนกลุ่มน้อย หน้าตาน่ารักจิ้มลิ้ม อัธยาศัยดี มาฟ้อนรำพื้นเมืองให้ทุกท่านได้รับชม และยังมีกิจกรรมต่างๆ ของชนเผ่าต้ง ชนเผ่าเย้า ชนเผ่าแม้ว มาจัดแสดงให้ลูกทัวร์ชม และเข้าร่วมอีกมากมาย ท่านยังสามารถเดินเข้าไปสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยในบ้านไม้ดั่งเดิมของชาวบ้าน ซึ่งยังเป็นที่พำนักอาศัยของพวกเขาในปัจจุบัน
ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร เป็ดปักกิ่ง
มอบเวลาให้ท่าน อิสระช้อบปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ของที่ระลึกที่ ถนนคนเดิน “ปู้สิงเจีย” ถนนจงซาน กลางใจเมืองกุ้ยหลินตามอัธยาศัย
22.00 น. ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองกุ้ยหลิน
วันที่เจ็ด กุ้ยหลิน-สุวรรณภูมิ
02.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน บางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG822
03.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
สำคัญมาก หากท่านที่ต้องการออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า กุ้ยหลิน หยางซั่ว อาบน้ำแร่จิงจงซาน 7 วัน 5 คืน โดย PG

ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • ไม่ระบุพื่นที่
  • 02-3314146,0922518139
  • 07 ต.ค. 2557 10:10 น.


คำเตือน!! อย่าโอนเงิน มัดจำล่วงหน้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรนัดเจอกัน พื้นที่โล่ง ไม่ไปคนเดียว และตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย