ข้อมูลประกาศ 010243
ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 03 ต.ค. 2557 11:16 น.

ทัวร์ไต้หวัน 99KSP-GE-TAIWAN-TAIPEI-5D4N

สินค้ารายการนี้: ท่องเที่ยว ที่พัก โปรแกรมทัวร์
29 ต.ค. -2 พ.ย. 29,900
5-9 พ.ย. 29,900
12-16 พ.ย. 29,900
19-23 พ.ย. 29,900
26-30 พ.ย. 29,900
3-7 ธ.ค.(วันพ่อ) 30,900
10-14 ธ.ค.(วันรัฐธรรมนูญ) 30,900
17-21 ธ.ค. 29,900

วันแรก กรุงเทพ เถาหยวน
18:00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ D ประตู 3 สายการบิน TRANS ASIA
AIRWAYS เจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน
20:20 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป..โดยสายการบิน TRANS ASIA AIRWAYS  เที่ยวบินที่ GE 868
00:50 น. ถึงท่าอากาศยานเจียงไคเช็ค เมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

พักที่ : NOVOTEL HOTEL 5 ดาว หรือเทียบเท่า http://www.novoteltaipeiairport.com/

วันที่สอง เถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง –
วัดเหวินอู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า + นั่งกระเช้า –ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต


เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองหนานโถว แล้วนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยู่ในเขตของ ซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา” ให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศริม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ..ทะเลสาบธรรมชาติ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ วัดเสวียนกวง นมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965
เที่ยง  บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
บ่าย ได้เวลาอันสมควรนำท่านขึ้นฝั่งเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ได้เวลาอันสมควรนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ใหม่ล่าสุดข้ามภูเขาสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ท่านจะได้ชมโชว์ระบำพื้นเมืองโชว์วัฒนธรรมของชนเผ่าดั้งเดิมต่างๆบนเกาะไต้หวันจากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่โซนสวนสนุกอันทันสมัยที่มีเครื่องเล่นหลากหลายให้ท่าน ได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ตามอัธยาศัย

เย็น  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สเต็กไต้หวันพร้อมสลัดบาร์

หลังอาหารนำท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชือเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน

พักที่ : FUSHIN HOTEL TAICHUNG http://fushin-taichung.hotel.com.tw 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ไทจง- ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสาวรีย์วีรชนจงเรี่ยฉือ– ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
แล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองไทเปชม “อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค” ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้างขวาง ทำให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ณ ภัตตาคาร 200 ล้าน
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่ง แต่หัวใจอยู่ไต้หวัน เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ทั้งหมดซึ่งประเมินค่ามิได้และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงของล้ำค่าเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้ำค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทับประจำตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ จากนั้นนำท่านสู่ จงเรี่ยฉือ ท่านจะได้ชมกองทหารยามรักษาการโชว์เปลี่ยนผลัดที่มีความแข็งแรง 1 ใน 3 ของโลกไม่แพ้พระราชวังบั๊กกิ้งแฮม อังกฤษ
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เสี่ยวหลงเปา
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเปจุดศูนย์รวมของวัยรุ่นและคนไทเปในไลท์สไตล์แบบกลางคืนมีทั้งแหล่งช้อปปิ้งแฟชั่นและของกินหลากหลายชนิด


พักที่ : GRAND FORWARD HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า http://www.g1randforward.com.tw/
วันที่สี่ เหย่หลิ่ว – จิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ซีเหมินติง –
อาบน้ำแร่
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเหย่หลิ่ว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วในเกาะไต้หวันและทั่วโลก อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สลัดกุ้งมังกร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัย กษัตริย์กวงสวี แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุทองที่นี่ การโหมขุดทอง และแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีกรใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ
“อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง (ในกรณีที่เดินทางไปหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์เมื่อไปถึงจุดที่กำหนดจะต้องเปลี่ยนเป็นรถShuttle Bus เพื่อเดินทางขึ้นลงจิ่วเฟิ่นคะ )จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองไทเป
จากนั้นเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า แห่งนี้มีความสูงเป็นอันดับสองของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหวและการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร นำท่านขึ้นตึกชมทัศนียภาพโดยรอบเมืองไทเป โดยรอบจากมุมสูงอิสระเก็บภาพความประทับใจก่อนนำท่านช้อปปิ้งแหล่งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชั้นนำราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 %
เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน
แล้วนำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป)อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย
พักที่ : NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว http://www.ntphotel.com/e_index.html
หรือเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ได้ง่ายๆภายในห้องพักของท่า
วันที่ห้า ฟาร์มดอกไม้ต้าซี + D.I.Y. หมอนลาเวนเดอร์ – สนามบินเถาหยวน
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ ฟาร์มดอกไม้ต้าซี ชมความสวยงามของดอกลาเวนเดอร์ที่บานต้อนรับนักท่องเที่ยว นอกจากนั้น พิเศษ!!ให้ท่านได้สนุกไปกับการทำ D.I.Y. หมอนลาเวนเดอร์ ซึ่งสามารถนำกลับไปเป็นของที่ระลึกได้อีกด้วย !!!

หมายเหตุ ( ในการชมสวนดอกไม้ต้าซี // ดอกไม้ตามรูปภาพด้านบนอาจเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล )

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

16:30 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน TRANS ASIA AIRWAYS  เที่ยวบินที่ GE867
19:20 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

รายละเอียดสินค้า ทัวร์ไต้หวัน 99KSP-GE-TAIWAN-TAIPEI-5D4N

ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 03 ต.ค. 2557 11:16 น.


คำเตือน!! อย่าโอนเงิน มัดจำล่วงหน้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรนัดเจอกัน พื้นที่โล่ง ไม่ไปคนเดียว และตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย