ข้อมูลประกาศ 010242
  • 49,900 บาท
ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 03 ต.ค. 2557 11:12 น.

ทัวร์ไต้หวัน 99KSP-CI-AROUND-TAIWAN

สินค้ารายการนี้: ท่องเที่ยว ที่พัก โปรแกรมทัวร์
28 ธันวาคม 2557 – 4 มกราคม 2558
วันแรก กรุงเทพฯ  สนามบินเถาหยวน - ไทจง- ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
08.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ S ประตู 8 สายการบิน CHINA AIRLINES เจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน
11.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป...โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่ CI 834
15.40 น. ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองไทจง เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของไต้หวัน ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ปัจจุบันเมืองไทจง เป็นศูนย์วัฒนธรรมการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมและในขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของ และนอกจากนี้ เมืองไทจงยังเป็นเมืองหนึ่งที่สะอาดเรียบร้อย จนได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวันอีกด้วย
เย็น  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สเต็คไต้หวัน + บุฟเฟ่ต์สลัดบาร์
หลังอาหารนำท่านสู่ J ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต J ตลาดนัดกลางคืนที่มีชือเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน
พักที่ : MAISON DE CHINE HOTEL 4 ดาว { http://taichung.maisondechinehotel.com/ }หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ไทจง – หนานโถว –หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า (เครื่องเล่น+ชมโชว์)+ นั่งกระเช้า – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เจียอี้
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ หนานโถว แล้วนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ใหม่ล่าสุดข้ามภูเขาสู่ Jหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่าJ ท่านจะได้ชมโชว์ระบำพื้นเมืองโชว์วัฒนธรรมของชนเผ่าดั้งเดิมต่างๆบนเกาะไต้หวันจากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่โซนสวนสนุกอันทันสมัยที่มีเครื่องเล่นหลากหลายให้ท่าน ได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ตามอัธยาศัย
เที่ยง  บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
บ่าย นำท่าน J ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา J ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยูในเขตของ ซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา” ให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศริม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน นำท่านขึ้นสู่ Jวัดพระถังซัมจั๋งJ นมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965 ได้เวลาอันสมควรนำท่านขึ้นฝั่งเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ Jวัดเหวินอู่J ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้
เย็น  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เป็ดย่าง

พักที่ : CHIAYI MAISON DE CHINE HOTEL ระดับ 4 ดาว http://chiayi.maisondechinehotel.com/
หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เจียอี้ อุทยานเขาอารีซัน เกาสง – ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต


เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเขาอารีซัน ระหว่างทางชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามสองข้างทางของต้นไม้ใหญ่เขียวขจี เข้าชม J อุทยานแห่งชาติเขาอารีซัน J ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญและสวยงามอีกที่หนึ่งของไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาดนำท่านเที่ยวชมธรรมชาติ บนเทือกเขาอารีซัน สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุกว่า 3, 000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยานยังมี ทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบที่นำสายน้ำจากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี ระหว่างทางนำท่านแวะชิมชาอูหลงขนานแท้จากยอดเขาอารีซัน ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก
เที่ยง  บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ห้องอาหารบนอารีซัน
แล้วนำท่านมุ่งหน้าสู่เมืองเกาสง จากนั้นเดินทางสู่ J ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ตJ เป็นตลาดที่มีร้านค้าครบครันทุกรูปแบบ ทั้ง ขายอาหารและเปิดบริการเกมส์ และสิ่งบันเทิงต่าง ๆ อาทิ สเต็กเนื้อ อาหารทะเล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีสินค้าพื้นเมืองและอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวันอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกชิมและเลือกซื้อตามอัธยาศัย
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน

พักที่ : CITY SUITES-KAOHSIUNG CHENAL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
http://en.citysuites.com.tw/ec99/ushop1080/ShowCategory.asp?category_id=59

วันที่สี่ เจดีย์มังกรเสือ – วัดฝอกวงซัน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) - E-DA WORLD (รวมบัตรเครื่องเล่น) + SHOPPING OUTLET MALL - ** COUNTDOWN ปี2015 @ E-DA WORLD **

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม J เจดีย์มังกรเสือ J (Dragon Tiger Tower) มีรูปปั้นมังกรและเสือคำรามขนาดใหญ่ตั้งอยู่อย่างเด่นสะดุดตา โดยที่ทางเข้าจะเป็นรูปปากมังกร และทางออกจะเป็นรูปของปากเสือ ชาวท้องถิ่นเชื่อกันว่า หากใครที่เดินลอดปากของมังกรหิน และเดินออกจากปากของเสือจะเปลี่ยนความโชคร้ายกลายเป็นความโชคดี นอกจากนี้ท่านยังสามารถขึ้นชมวิวด้านบนของเจดีย์ ซึ่งจะเห็นทัศนียภาพโดยรอบทะเลสาบ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามมากทีเดียว แล้วนำท่านเดินทางสู่ J วัดฝอกวงซัน J วัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน นำท่านสักการะพุทธสถานอกวงชัน วัด แห่งนี้มี ชื่อเสียงมากในไต้หวัน โดยเฉพาะการประกอบธรรม วัดแห่งนี้ยังมีอาณาเขตกว้างขวางปกคลุมภูเขาทั้งลูก นอกจากมีอาณาบริเวณมากมายแล้วภายในตัววัดยังมี การก่อสร้างโบสถ์ที่สวยงาม และรูปปั้นพระอรหันต์หลายร้อยองค์ นำท่านชม อนุสรณ์พระพุทธเจ้า สร้างตามรูปแบบพุทธคยา ของอินเดีย
เที่ยง  บริการอาหารมื้อเที่ยง อาหารพิเศษ อาหารเจประยุกต์
เดินทางเข้าสู่ J อาณาจักร EDA WORLDJ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ดินแดนในฝันของคนทุกเพศทุกวัย บนเนื้อที่กว่า 8600 ตารางเมตร มีร้านค้าถึง 123 ร้านค้า , อาคารสแควร์ได้ถูกออกแบบให้เป็นแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อน พร้อมทั้งรวบรวมภัตตาคารชื่อดัง, เวทีการแสดงและตลาดนัด ,ให้บรรยากาศความคึกคักสนุกสนาน , ภายในถูกตกแต่งให้มีความสวยงามทันสมัย, ตัวห้างสรรพสินค้าเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดิร์คลาสสิก สนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นอันทันสมัยกว่า 47 ชนิด อาทิเช่น เครื่องเล่นกังหันหมุนที่มีความสูงจากพื้น 55 เมตร , เรือเหาะสูง 33 เมตร , อีกทั้งมีรถไฟเหาะรูปตัวUแห่งเดียวในเอเซีย , ซึ่งจะทำให้คุณได้สัมผัสความเสียวและความตื่นเต้นบนกลางอากาศ อย่างไม่รู้ลืม หรือ ท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งก็มี โซน OUT LET MALL ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังชั้นนำของโลก, เพื่อให้ทุกท่านได้มีความสุขกับการช้อปสินค้ากับส่วนลดราคาสุดพิเศษมากมาย บนพื้นที่กว่า 58,000 ตารางเมตร รวบรวมร้านค้าสินค้าแบรนด์ดังกว่า 300 แบรนด์ , อาทิ Gucci, YSL, A / X, DKNY, Tommy Hilfiger, และ Polo Ralph Lauren ... และอื่น ๆ เพื่อให้คุณได้ซื้อสินค้าแบรนด์ที่คุณชื่นชอบในราคาพิเศษสุดๆ ....
อิสระให้ทุกท่านเลือกกิจกรรมที่ชอบสนุกกันอย่างเต็มที่ภายในอาณาจักร E-DAWORLD
เย็น  บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร

ค่ำ COUNTDOWN ถอยหลังเข้าสู่ ศักราชใหม่ไปพร้อมกับทุกๆคนทั่วโลก...พร้อมชมพลุไฟ
หลากสี ..... ที่ E-DA WORLD...พักที่ : CITY SUITES-KAOHSIUNG CHENAL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
http://en.citysuites.com.tw/ec99/ushop1080/ShowCategory.asp?category_id=59

วันที่ห้า เกาสง อุทยานเขิ่นติง หมาวปี้โถว ประภาคารเอ๋อหลวนปี้
ไถตง
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติ “เขิ่นติง” เป็นอุทยานแห่งชาติที่เป็นที่นิยม ตั้งอยู่ทางใต้สุดของไต้หวัน ภูมิทัศน์ของที่นี่เป็นหาดทราย และภูเขากับทุ่งหญ้าที่สวยงาม เขิ่นติงมีทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่งที่คุณสามารถสนุกสนานเพลิดเพลินและชื่นชมกับความงามของธรรมชาติ เป็นอีกแห่งที่คุณสามารถเพลิดเพลินความสวยงามท้องทะเลชื่นชมทัศนียภาพเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนำท่านแวะชม J หมาวปี้โถว J ห่างจากหาดทรายสีขาวประมาณ 3.5 กม. บริเวณนี้มีหน้าผารูปร่าง คล้าย แมวนั่งยองๆ จึงได้ชื่อ หมาวปี้โถว ภูมิประเทศชายฝั่งทะเลทั่วไปถูกกัดเซาะจากคลื่นและลม ทำให้เกิดการกัดกร่อนของหน้าผา และ ถ้ำต่างๆเกิดเป็นรูปทรงที่แปลกตา อิสระเก็บภาพความประทับใจ พร้อมรับลมชมวิวทะเลตามอัธยาศัย
เที่ยง  บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
แล้วนำท่านเยี่ยมชม J ประภาคาร “เอ๋อหลวนปี้” J E luan bi ที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ “เขิ่นติง” เป็นประภาคารมีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ ประภาคารที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและช่องแคบไต้หวัน ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม. ประภาคาร “เอ๋อหลวนปี้” ได้ฉายาว่า "แสงของเอเชียตะวันออก" เพราะมันคือประภาคารมีประสิทธิภาพมากที่สุดในหมู่กระโจมไฟของไต้หวัน และยังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แทนจุดใต้สุดของไต้หวันอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไถตง
เย็น  บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ : CENTURY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
http://www.honeymoon.com.tw/m03-zhiben/index.html


วันที่หก ไถตง ลิตเติ้ลเหย่หลิ่ว ถ้ำแปดเซียน Monument marking the Tropic of Cancer สือทีผิง ฮวาเหลียน


เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ J ลิตเติ้ลเหย่หลิ่ว J ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของเมืองไถตง จุดท่องเที่ยวทางใต้เนื่องจากภูมิประเทศและประเภทหินนั้นมีลักษณะแปลกๆที่เกิดจากการกัดเซาะมานานจากเกรียวคลื่น ที่มีลักษณะคล้ายกันกับเหย่หลิ่ว จึงเรียกว่า "ลิตเติ้ล Yehliu." ที่นี่มีแนวปะการังขนาดใหญ่ ,หินซ้อน และภูมิทัศน์ทางทะเลเป็นที่น่าประทับใจ ในวันที่สภาพอากาศที่ดีท่านสามารถมองจากจุดชมวิว เห็นเกาะสีเขียวได้ชัดเจนเป็นระยะทางไกลถึง 32 กิโลเมตร การก่อตัวของภูมิทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม เป็นสถานที่ที่ดีสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ จากนั้นนำท่าน แวะชม J ถ้ำแปดเซียน (Baxian)J ถ้ำตั้งอยู่ในทิศของภูเขาตามชายฝั่งทะเล "Ba xian" หรือ (แปดเทพ) เป็นเทพจีนที่มีชื่อเสียง. ถ้ำตั้งอยู่บนหน้าผาหันหน้าเข้าหาทะเล ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นถ้ำที่ถูกกัดเซาะจากน้ำทะเล จึงทำให้เกิดเป็นถ้ำขึ้นมา นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถ้ำที่ใหญ่ที่สุดคือถ้ำ Kun lun “คุนลุ้น” ความสูงกว่า 130 เมตร ถ้ำส่วนใหญ่มีการนำแท่นบูชามาวางไว้ เพื่อผู้ที่เสื่อมใสองค์เทพต่างๆได้สักการะ
เที่ยง  บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่ J Monument marking the Tropic of CancerJ จากทั้งหมดมี 9 แห่งในโลก ซึ่ง 3 แห่ง อยู่ในไต้หวัน และสองแห่งนั้นอยู่ที่ฮวาเหลียน เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงจุดที่เส้น Tropic of Cancer พาดผ่านไต้หวัน ซึ่งจากที่นี่ท่านสามารถมองไปถึงชายฝั่งทะเลได้อีกด้วย แล้วนำท่าน แวะชมทัศนียภาพ ณ Jสือ ที ผิง ( Shihtiping)J จุดชมวิวในฮัวเหลียนมณฑลทางตอนใต้ ภูมิทัศน์ที่มีหินขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากการซัดสาดของคลื่นทะเลทำให้เกิดเป็นรูปทรงคล้ายขั้นบันได จึงได้ชื่อว่า สือทีผิง พื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่เรียบชายฝั่งทะเล ในภูมิประเทศที่น้ำทะเลมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างดี แนวปะการัง, หน้าผาทะเล ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สือ ที ผิง มีชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์, ความหลากหลายของสาหร่ายทะเล, และสัตว์ทะเลอื่น ๆ ที่ทำให้ สือ ที ผิง มีนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม นำท่านแวะชมทัศนียภาพและเก็บภาพตามอัธยาศัย เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่เมือง ฮวาเลียน
 บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ค่ำ พักที่ : MARSHALL HOTEL ระดับ 4 ดาว WWW.MARSHAL-HOTEL.COM.TW หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด อุทยานทาโรโกะ - ฮวาเลียน นั่งรถไฟด่วน - ไทเป -เหย่หลิ่ว ตึกไทเป101
(รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89)- ช้อปปิ้งซีเหมินติง


เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ “ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ” JอุทยานธรรมชาติทาโรโกะJ นอกจากจะเป็นอุทยานที่มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงามแล้ว ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเช่นกัน เส้นทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ เลาะเลียบริมหน้าผาของหุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว ระหว่างทางผ่านชมจุดชมวิวที่น่าประทับใจในอุทยานฯ บนเส้นทางคดเคี้ยวผ่านหุบเขาและหน้าผาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นทางหลวงที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะไต้หวัน และแวะชมน้ำตกฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่มีทัศนียภาพของหุบเขาสลับซ้อนสวยงามตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน ด้านข้างมีน้ำตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลำธารลี่อู เดิมเป็นถนนสายเก่าสำหรับคมนาคม ปัจจุบัน เปิดเป็นเส้นทางเดินชมวิวทิวทัศน์เลียบริมหุบเขาให้นักท่องเที่ยว สามารถสำรวจความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สะพานหินอ่อน อุทยานแห่งชาติเทียนเสียง เทียนเสียงเดิมเป็นแหล่งที่อยู่ของชาวเขาเผ่าไท่อย่า คล้ายเป็น หมู่บ้านกลางหุบเขา เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่มีธรรมชาติสวยงาม
เที่ยง  บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไทเปโดยรถไฟด่วน ชมทัศนียภาพแสนสวยงามสองข้างทางถึงไทเป
นำท่านเดินทางสู่ J อุทยานเหย่หลิ่วJ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน้ำทะเล และ ลมทะเล โดยเฉพาะ เศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วในเกาะไต้หวันและทั่วโลก อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ J ตึกไทเป 101J ตึกระฟ้า แห่งนี้มีความสูงเป็นอันดับสองของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร นำท่านขึ้นชั้นจุดชมวิวชั้น 89 เพื่อชมทัศนียภาพเมืองไทเป โดยรอบจากมุมสูงอิสระเก็บภาพความประทับใจก่อนนำท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปปิ้ง สินค้าแบร์นเนมชั้นนำ ราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 % จากนั้นนำท่านอิสระเลือกชิมเลือกช้อปปิ้งขนมของฝากที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็นพายเค้กสับปะรด ท้อฟฟี่นมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไต้หวัน ฯลฯ ซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่มีชื่อเสียงและเป็นร้านเดียวที่ได้รับลิขสิทธิ์รูปท่านประธานาธิบดีหม่าอิงจิ๋วเป็นพรีเซนเตอร์
เย็น  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เสี่ยวหลงเปา
หลังอาหารนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง J ซีเหมินติง J (สยามสแคว์แห่งไทเป) อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย เชิญชวนให้ลอง น้ำมะระปั่นของที่นี่ ชาไข่มุก กุนเชียงไต้หวัน
และอื่นๆ อีกทั้งเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอางแบร์นต่างๆมากมาย
พักที่ : NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว http://www.ntphotel.com/e_index.html
หรือเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ได้ง่ายๆภายในห้องพักของท่าน

วันที่แปด พิพิธภัณฑ์กู้กง สนามบินเถาหยวน  กรุงเทพฯ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ J พิพิธภัณฑ์กู้กงJ มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่ไต้หวัน เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ทั้งหมดซึ่งประเมินค่ามิได้ และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงของล้ำค่าเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้ำค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทับประจำตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ชานมไข่มุก ,แซนวิช,เค้ก (บนรถ)
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
13.20 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่ CI 835
16.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

รายละเอียดสินค้า ทัวร์ไต้หวัน 99KSP-CI-AROUND-TAIWAN

ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 03 ต.ค. 2557 11:12 น.


คำเตือน!! อย่าโอนเงิน มัดจำล่วงหน้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรนัดเจอกัน พื้นที่โล่ง ไม่ไปคนเดียว และตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย