ข้อมูลประกาศ 010239
  • 36,900 บาท
ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 03 ต.ค. 2557 10:58 น.

ทัวร์ไต้หวัน 99KSP-GE-TAIWAN-COUNTDOWN

สินค้ารายการนี้: ท่องเที่ยว ที่พัก โปรแกรมทัวร์
ใหม่ 30 ธ.ค. 2557 - 03 ม.ค. 2558
วันแรก กรุงเทพฯ ไต้หวัน – เถาหยวน

18.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ D ประตู 3 สายการบิน TRANSASIA AIRWAYS เจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน
20.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป...โดยสายการบิน TRANSASIA AIRWAYS  เที่ยวบินที่ GE868
00.50 น. ถึงท่าอากาศยานเจียงไคเช็ค เมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

พักที่ : NOVOTEL HOTEL 5 ดาว http://www.novoteltaipeiairport.com/ หรือเทียบเท่า

วันที่สอง เถาหยวน - รถไฟหัวจรวด – เกาสง - E-DA WORLD (รวมค่าบัตรเครื่องเล่น) + SHOPPING OUTLET MALL – COUNT DOWN ปี 2015 @ E-DA WORLD

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟหัวจรวดมุ่งหน้าสู่เมืองเกาสง สัมผัสกับ รถไฟความเร็วสูง (เหมือนกับชินคันเซ็นที่ ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นรถไฟความร็วสูงแห่งที่สองของเอเซียได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อเดือนธันวาคม 2006 ที่ผ่านมานี้เองซึ่งมีความเร็วถึง 300 กม./ชม. และมีความ ทันสมัยสะดวกสบายที่สุด (ได้สัมผัสความเร็วของรถไฟอย่างเต็มที่) / ใช้เวลาประมาณ 1:30 ซึ่งปกตินั่งรถใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง)
เที่ยง  บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สุกี้ไต้หวัน
เดินทางเข้าสู่ อาณาจักร EDA WORLD สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ดินแดนในฝันของคนทุกเพศทุกวัย บนเนื้อที่กว่า8600 ตารางเมตร มีร้านค้าถึง 123 ร้านค้า , อาคารสแควร์ได้ถูกออกแบบให้เป็นแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อน พร้อมทั้งรวบรวมภัตตาคารชื่อดัง, เวทีการแสดงและตลาดนัด , ให้บรรยากาศความคึกคักสนุกสนาน , ภายในถูกตกแต่งให้มีความสวยงามทันสมัย, ตัวห้างสรรพสินค้าเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดิร์นคลาสสิก สนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นอันทันสมัยกว่า 47 ชนิด อาทิเช่น เครื่องเล่นกังหันหมุนที่มีความสูงจากพื้น 55 เมตร , เรือเหาะสูง 33 เมตร , อีกทั้งมีรถไฟเหาะรูปตัวUแห่งเดียวในเอเซีย , ซึ่งจะทำให้คุณได้สัมผัสความเสียวและความตื่นเต้นบนกลางอากาศ อย่างไม่รู้ลืม หรือ ท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งก็มี โซน OUT LET MALL ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังชั้นนำของโลก, เพื่อให้ทุกท่านได้มีความสุขกับการช๊อปสินค้ากับส่วนลดราคาสุดพิเศษมากมาย บนพื้นที่กว่า 58,000 ตารางเมตร รวบรวมร้านค้าสินค้าแบรนด์ดังกว่า 300 แบรนด์ , อาทิ Gucci, YSL, A / X, DKNY, Tommy Hilfiger, และ Polo Ralph Lauren ... และอื่น ๆ เพื่อให้คุณได้ซื้อสินค้าแบรนด์ที่คุณชื่นชอบในราคาพิเศษสุดๆ ....
อิสระให้ทุกท่านเลือกกิจกรรมที่ชอบสนุกกันอย่างเต็มที่ภายในอาณาจักร EDA WORLD
เย็น อาหารเย็น ….อิสระตามอัธยาศัย

ค่ำ COUNTDOWN ถอยหลังเข้าสู่ ศักราชใหม่ไปพร้อมกับทุกๆคนทั่วโลก..พร้อมชมพลุไฟหลากสี
..... ที่ E-DA WORLD....
พักที่ : : KAOHSIUNG CHATEAU DE CHINE HOTEL 4 ดาว หรือ เทียบเท่า http://kaohsiung.chateaudechine.com/zh-tw/
วันที่สาม สถานทูตเก่าอังกฤษ – วัดฝอกวงซัน – ไทจง – ตลาดฝ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม อดีตที่ทำงานของสถานฑูตอังกฤษ ณ ตอนนี้ถือเป็น โบราณสถานซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 141 ปี ในสมัยก่อนอาคารนี้ เป็นอาคารสไตล์อังกฤษแห่งแรกในประเทศไต้หวัน ท่านสามารถเข้าไปชมความงดงามในตัวอาคารและบริเวณรอบ ๆ ของอาคารได้
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ อาหารเจประยุกต์
แล้วนำท่านเดินทางสู่ วัดฝอกวงซัน วัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน นำท่านสักการะพุทธสถานอกวงชัน วัด แห่งนี้มี ชื่อเสียงมากในไต้หวัน โดยเฉพาะการประกอบธรรม วัดแห่งนี้ยังมีอณาเขตกว้างขวางปกคลุมภูเขาทั้งลูก นอกจากมีอาณาบริเวณมากมายแล้วภายในตัววัดยังมี การก่อสร้างโบสถ์ที่สวยงาม และรูปปั้นพระอรหันต์หลายร้อยองค์ นำท่านชม อนุสรณ์พระพุทธเจ้า สร้างตามรูปแบบพุทธคยา ของอินเดีย จากนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองไทจง
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สเต็กไต้หวัน+ บุฟเฟ่ต์สลัดบาร์
หลังอาหารเย็นนำท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชือเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน
พักที่ : FUSHIN HOTEL TAICHUNG 4 ดาว http://fushin-taichung.hotel.com.tw หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ไทจง หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถั๋งซัมจั๋ง –
วัดเหวินอู่ -ไทเป – ตึกไทเป101 ขึ้นจุดชมวิว – ซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง หนานโถว มุ่งหน้าสู่ วัดจงไถ่ซานซื่อ ซึ่งวัดแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัลและวัดมหายานที่ธิเบต
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยู่ในเขตของ ซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา” ให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศริม ทะเลสาปสุริยันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน นำท่านขึ้นสู่ วัดพระถั๋งซัมจั๋ง นมัสการอัฐิของ พระถังซามจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
บ่าย ได้เวลาอันสมควรนำท่านขึ้นฝั่งเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหิน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป นำท่านสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า แห่งนี้มีความสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร นำท่านขึ้นตึกชมทัศนียภาพเมืองไทเป โดยรอบจากมุมสูงอิสระเก็บภาพความประทับใจก่อนนำท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนเนมชั้นนำ ราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 %
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ พระกระโดดกำแพง +ขาปูอลาสก้า
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง(สยามสแคว์แห่งไทเป) อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้า หลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย

พักที่: GRAND FORWARD HOTEL ระดับ 4 ดาว http://www.grandforward.com.tw/ หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า พิพิธภัณฑ์กู้กง - สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่ไต้หวัน เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ทั้งหมดซึ่งประเมินค่ามิได้และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงของล้ำค่าเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้ำค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทับประจำตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ
เที่ยง  บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ร้านภัตตาคารอู๋เจี่ยว 200 ล้าน
ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
16.30 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน TRANSASIA AIRWAYS  เที่ยวบินที่ GE867
19.20 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

รายละเอียดสินค้า ทัวร์ไต้หวัน 99KSP-GE-TAIWAN-COUNTDOWN

ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 03 ต.ค. 2557 10:58 น.


คำเตือน!! อย่าโอนเงิน มัดจำล่วงหน้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรนัดเจอกัน พื้นที่โล่ง ไม่ไปคนเดียว และตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย