ข้อมูลประกาศ 010211
  • 47,999 บาท
ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 30 ก.ย. 2557 11:35 น.

ทัวร์ญี่ปุ่น 99KRP-JF-ICHIBAN-JAPAN

สินค้ารายการนี้: ท่องเที่ยว ที่พัก โปรแกรมทัวร์
***27 ก.ย.-2 ต.ค. / 28 ก.ย.-3 ต.ค. / 4-9, 5-10,***11-16 ต.ค. 57/ 12-17, 18-23, 19-24, 25-30, 26-31 ต.ค. / 1-6 พ.ย. 57
***2-7, 8-13, 9-14, 15-20, 16-21, 22-27, 23-28 พ.ย. 57
ราคา 47,999-49,999 บาท

วันแรก กรุงเทพฯ
22.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินเจ็ทเอเชีย แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
วันที่สอง นาริตะ-วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่–ล่องเรือโจรสลัด (ล่องสั้น) -ทะเลสาบอาชิ–ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 )-นาโกย่า
01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ JF988 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
09.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนาริตะ จังหวัดชิบะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เป็นเมืองหนึ่งในเขตอาชิงาระชิโมะ จังหวัดคานางาวะ ซึ่งเป็นแหล่งรวมบ่อน้ำพุร้อนมากถึง 17 แห่ง ฮาโกเน่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม โดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่-อิสึ ที่ผู้มาเยือนสามารถชื่นชมความงามแห่งธรรมชาติ และดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสันที่เบ่งบานตลอดทั้งปี ทิวทัศน์ที่สวยงามหลากหลาย รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอะชิ และโอวาคุดานิ
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทุกท่าน ล่องเรือโจรสลัด ยังบริเวณ ทะเลสาบอาชิ สัมผัสบรรยากาศ และชมความงามของทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ที่ได้สมญานามว่า “ราชินีแห่งทะเลสาบ” ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีที่แล้ว หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพในอีกมิติหนึ่งที่มีความงดงามราวกับภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งภาพสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่ นำท่านสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตร จากระดับน้ำทะเล ซึ่งมีรูปทรงกรวยคว่ำที่ได้สัดส่วน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เดิมทีชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็นแดนต้องห้ามสำหรับสตรีมานานนับร้อยๆ ปี และเกิดการระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้อยปีมาแล้ว ชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ในสภาพอากาศเอื้ออำนวย) หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯ อนุญาตให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าที่พัก
พักที่ NAGOYA KKR HOTELหรือเทียบเท่า 3*
วันที่สาม นาโกย่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ- เมืองทาคายาม่า-ทาคายามาจินยะ-ซันมาชิซูจิ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ชิราคาวาโกะ (โกะ หมายถึง หมู่บ้าน) ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาแอลป์ญี่ปุ่น (Japan Alps) ห่างจากตัวเมืองทาคายาม่า ประมาณ 50 กม. ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่าพนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า หรือลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี นำท่านชมทาคายามาจินยะ หรือจวนผู้ว่า ซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 176 ปี เป็นสิ่งปลูกสร้างสมัยยุคคานาโมริหลังสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน เคยใช้เป็นที่บัญชาการของโชกุนโทขุงาวะในสมัยก่อน จากนั้นให้เวลาทุกท่านอิสระได้เดินชมย่านซันมาชิซูจิ (Sanmasuchi) เมืองเก่าสมัยเอโดะ ที่มีอายุกว่า 300 ปี แต่ยังคงอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ ทั้งวัดวาอาราม ศาลเจ้า บ้านแบบดั้งเดิมของชาวนาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองมากมาย ณ บริเวณนี้ และที่เมืองแห่งนี้ยังมีเทศกาลทาคายาม่าซึ่งเป็นหนึ่งในสามเทศกาลที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารอิสระให้ท่านได้อาบน้ำแร่ธรรมชาติ “ออนเซ็น” ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี รักษาอาการปวดเมื่อย ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังทำให้เลือดลมดีอีกด้วย
พักที่ TAKAYAMA GREEN HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สี่ เจแปน แอลป์-สถานีทาเตยามะ⇒โองิซาวะ-มัตซึโมโต้
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เส้นทางสายโรเมนติคเจแปน แอลป์ เมืองโทยาม่าคือจุดเริ่มต้นของเส้นทาง “กำแพงหิมะ เจแปน แอลป์” เส้นทางท่องเที่ยวที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม เริ่มต้นด้วยที่สถานีทาเตยามะ นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันไดสู่ที่ราบสูงบิโจไดร่า เพื่อทำการเปลี่ยนรถโค้ชเป็นสายธรรมชาติของทางวนอุทยานดอยมุโรโด นำท่านโดยสารรถโค้ชสู่ยอดดอย โดยโชเฟอร์มืออาชีพ ผ่านป่าสนและทุ่งราบที่มีมนต์เสน่ห์แตกต่างกันทุกฤดู เช่น น้ำตกโชเมียวเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ผ่านป่าสนดึกดำบรรพ์ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ลัดเลาะไปตามซอกกำแพงหิมะที่สูงราว 20 เมตร (ประมาณช่วงกลางเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคม) ถึงยอดมุโรโด คือจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเส้นทางนี้ บริเวณยอดเขาท่านสามารถเห็นทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลหมอกที่ตัดกับขอบฟ้าสีสดตลอดทั้งวันทั้งคืน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการด้วยเซ็ตเบ็นโตะบนเจแปน แอลป์
นำท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าไร้มลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาทาเทยาม่า ด้วยความสูงถึง 3,015 เมตร และสูงเป็นที่สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ที่ราบไดคัมโป ชมความงดงามแห่งทัศนียภาพอีกฟากฝั่งของภูเขา นำท่านสู่คุโรเบะไดร่า ที่ราบสูงบนไหล่เขาที่ท่านสามารถชมทัศนียภาพของช่องเขาที่เป็นเหวลึก สร้างความตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งแก่นักท่องเที่ยว นำท่านโดยสารกระเช้าข้ามเหวลึกซึ่งมีเพียงลวดสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทางเท่านั้น ไม่มีเสาค้ำหรือคั่นกลางเป็นทางยาว 1,700 เมตร จึงได้ฉายาว่า “กระเช้าพาโนราม่า” นำท่านโดยสารเคเบิลคาร์ไฟฟ้ารูปขั้นบันไดอีกครั้งเพื่อลดระดับลงสู่สันเขื่อนคุโรเบะ เป็นเขื่อนขนาดยักษ์ที่มีความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดินชมวิวที่วิเศษยิ่งใหญ่ตระการตาของเทือกเขาแอลป์ได้ และชมความแรงของน้ำที่ปล่อยออกจากแอ่งน้ำสีเขียวมรกตที่พวยพุ่งส่งเสียงดังสนั่นสู่เบื้องล่าง ด่านสุดท้ายของเส้นทางธรรมชาติ นำท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร มุ่งหน้าสู่สถานีปลายทาง “โองิซาวะ” หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมัตซึโมโต้ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าที่พัก
พักที่ MATSUSHIRO ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
วันที่ห้า ปราสาทมัตซึโมโต้-โตเกียว-วัดอาซะกุซ่า-โตเกียวสกาย ทรี-ช้อปปิ้งชินจูกุ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางชมปราสาทมัตซึโมโต้ (บริเวณด้านหน้า) มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปราสาทอีกา เนื่องจากผนังปราสาทมีสีดำ และปีกด้านต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1590 โดยอิชิคาว่า คาสุมาซะ เพื่อใช้เป็นที่พักของบรรดาเจ้าเมืองในอดีต ปัจจุบันหลังจากได้รับการจัดตั้งเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นได้ปรับให้เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น และประวัติศาสตร์ของ จังหวัดนากาโน่ และเป็นปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเที่ยวชมวัดอาซะกุซ่า ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 1171 สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม (เทพธิดาแห่งความเมตตา) อันมีเรื่องเล่าว่าชาวประมงได้ทอดแหติดขึ้นมา ตั้งแต่นั้นมาวัดนี้ก็กลายเป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญ กระทั่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นวัดที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางไปเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย วัดถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลสำคัญมาแต่สมัยโบราณ อาทิ เทศกาลชันจะ เทศกาลโฮซึกิอิชิ และฮะโกะอิตะอิชิ ภายในมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่มีความสูงเพียง 5.5 เซนติเมตร ภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร น้ำหนัก 130 กิโลกรัม แขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าด้านหน้าสุดของวัด สองข้างโคมเป็นรูปเทพเจ้าแห่งลมและฟ้าผ่า เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าผู้คอยปกปักรักษาสันติภาพแห่งโลก นำความอุดมสมบูรณ์สู่ผลผลิตข้าวของญี่ปุ่น ถ้ามีเวลาเชิญเลือกชม-เช่าวัตถุมงคล เครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้ เพื่อเป็นมงคล จากนั้นนำท่านแวะถ่ายภาพ “โตเกียวสกาย ทรี” หรือโตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ เป็นหอกระจายคลื่นตั้งอยู่ที่เขตซุมิดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ที่ความสูง 634.00 เมตร (2,080 ฟุต) โตเกียวสกายทรีได้กลายเป็นหอคอยสื่อสารที่สูงที่สุดในโลก ให้ท่านได้เก็บภาพกันตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเข้าชั้นชมวิว) แล้วเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง “ชินจูกุ” ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย
***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย***
พักที่ MARROAD INN TOKYO / NARITA REST HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
วันที่หก นาริตะ–ช้อปปิ้งอิออนพลาซ่า–นาริตะ-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ห้างอิออน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือของแต่งบ้าน ให้ท่านได้สนุกสนานกับการซื้อของร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างในร้านราคา 100 เยน และภายในอาคารยังมีห้างจัสโก้ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมายอีกด้วย ***อิสระอาหารตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้มีเวลาอย่างเต็มที่***
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะ
14.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ JF989 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดสินค้า ทัวร์ญี่ปุ่น 99KRP-JF-ICHIBAN-JAPAN

ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 30 ก.ย. 2557 11:35 น.


คำเตือน!! อย่าโอนเงิน มัดจำล่วงหน้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรนัดเจอกัน พื้นที่โล่ง ไม่ไปคนเดียว และตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย