ข้อมูลประกาศ 010157
  • 152,900 บาท
ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 29 ก.ย. 2557 10:13 น.

99KEP-TG-ICELAND-GRAND

สินค้ารายการนี้: ท่องเที่ยว ที่พัก โปรแกรมทัวร์
ราคาทัวร์ 152,900 บาท : 9-18 เม.ย. / 25 เม.ย. – 4 พ.ค. / 22-31 พ.ค. / 19-28 มิ.ย. / 15-24 ก.ค. / 7-16 ส.ค./ 18-27 ก.ย./ 9-18 ต.ค. / 16-25ต.ค.58

วันแรก กรุงเทพมหานคร – โคเปนเฮเกน (ประเทศเดนมาร์ก)

22.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอินแถว D ประตูทางเข้าที่ 3-4 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง โคเปนเฮเกน – เงือกน้อย – พระราชวังอมาเรียนบอร์ก – ช้อปปิ้งจุใจ – เรคยาวิก (ไอซ์แลนด์)

01.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สู่สนามบินโคเปนเฮเกน (CPH) ประเทศเดนมาร์กโดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950 สายการบินบริการอาหารค่ำและอาหารเช้า บนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 10.30 ชม.)
07.40 น. เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก อีกเมืองสวยแห่งประเทศในกลุ่มนอร์ดิก โคเปนเฮเกนเป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองชายฝั่งทะเลที่ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ เรียกได้ว่าเป็นอีกเมืองที่มีความโรแมนติกและมีกลิ่นอายของเทพนิยายรักและนิทานปรัมปรามากมาย นำท่านชม เงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ลเมอร์เมด (Little mermaid) รูปปั้นทองแดงของเจ้าหญิงเงือกน้อยบนโขดหิน ตัวละครที่มาจากนิทานอันโด่งดังของนักประพันธ์ชาวเดนิช ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน รูปปั้นเงือกน้อยนี้เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโคเปนเฮเกน ซึ่งเป็นผลงานของ Edv. Eiriksen สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถึงจินตนาการของแอนเดอร์สัน และเป็นนิทานอีกเรื่องที่หลายๆท่านคงเคยได้ฟัง แม้กระทั่งดิสนีย์ยังเคยนำเรื่องนี้มาทำเป็นภาพยนตร์การ์ตูน จากนั้นนำท่านชม น้ำพุ แห่งราชินีเกฟิออน (The Gefion Fountain) ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1908 ชื่อ Gefion นี้คือชื่อของเทพเจ้าในตำนานของชาวสแกนดิเนเวียน ตามตำนานกล่าวว่ากษัตริย์ Gylfi ปกครองดินแดนที่ในปัจจุบันเรียกว่าสวีเดน ได้กล่าวกับกลุ่มหญิงที่รักสนุกว่า หากเจ้าอยากจะมีงานรื่นเริงต่อไปให้ทำการขุดไถแผ่นดินในอาณาจักรให้ได้มากที่สุด โดยให้ใช้วัวสี่ตัว ขณะนั้นมีสตรีนางหนึ่งชื่อ เกฟิออน ซึ่งเป็นหนึ่งในเทพเจ้าปรากฏตัวและอาสาที่จะทำการนั้นเอง นางจึงเสกให้ลูกชายตัวเองซึ่งเกิดกับยักษ์ให้กลายเป็นวัวสี่ตัว ทำการขุดไถเอาดินแดนส่วนหนึ่งทั้งกว้างและลึกลากมาทิ้งไว้ที่ทะเลทางด้านตะวันตก จนกระทั่งมันถูกพัดพามาอยู่ทางตอนใต้ของสวีเดนและถูกเรียกว่า ซีแลนด์ (Zealand) ในขณะที่ดินแดนที่หายไปได้กลายมาเป็นทะเลสาบเรียกว่า มาร์ลาเรน (Malaren) ได้เวลา นำท่านแวะชมภายนอก พระราชวังอมาเรียนบอร์ก (Amalienborg) เป็นพระราชวังที่พระราชินีมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งราชวงศ์เดนมาร์กประทับอยู่ และเป็นที่ประทับของราชวงศ์เดนมาร์กมาตั้งแต่ค.ศ. 1794 เป็นสถาปัตยกรรมแบบร็อคโคโค บริเวณกลางลานมีพระรูปทรงม้าของพระเจ้าเฟรดเดอริกที่ 4 นอกจากนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 11.30 น. ทหารหลวงจะเดินสวนสนามจากพระราชวังโรเซ่นบอร์ก (Rosenborg) และเคลื่อนขบวนมาเปลี่ยนเวรเฝ้ายามที่หน้าพระราชวังอมาเรียนบอร์กในทุกวัน จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา (Parliament) ซึ่งเดิมคือ พระราชวังคริสเตียนบอร์ก (Christianborg) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชียบ่าย นำท่านสู่ถนนสตรอยเกต (Strøget) แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของโคเปนเฮเกนและอยู่ใจกลางเมือง เป็นถนนคนเดินยาวที่สุดในโลกที่มีความคับคั่งของร้านค้า ตั้งแต่สินค้าราคาถูกและสินค้าแบรนด์เนมที่มีราคาแพงที่สุดในโลก ถนนคนเดินนี้มีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรที่ยื่นจากศาลาว่าการเมืองไปยังถนน Kongens Nytorv Strøget จึงถูกตั้งเป็นชื่อเล่นของถนนคนเดินดังกล่าวตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมาและครอบคลุม ถนน 4 สายด้วยกันคือ Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ Østergade อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย

17.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเกน เพื่อเชคอิน
ทางทัวร์จัดค่าอาหารเย็นสำหรับลูกค้าทุกท่านที่สนามบินท่านละ 25 ยูโร
19.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยเที่ยวบิน FI 213 (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง)
20.55 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) เรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์
นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศสู่โรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Keflavik Hotel **** หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เรคยาวิก – เรคฮอล์ท – อาคูเรย์รี่

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชม เมืองเรคยาวิก (Reykjavík) ซึ่งได้รับสมญานามว่า “อ่าวแห่งควัน” เนื่องจากมีควันไอน้ำพวยพุ่งขึ้น มาจากบ่อน้ำร้อนตลอดเวลา อันเป็นผลมาจากความร้อนของภูเขาไฟใต้ท้องทะเล นอกจากนี้เมืองเรคยาวิกยั้งมีตำนานไวกิ้งโบราณ ซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าได้เข้ามาปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน กรุงเรคยาวิกเป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล ซึ่ง Ingolfur Arnarson ชาวนอร์ดิค เป็นผู้อพยพคนแรกที่มาตั้งรกรากที่เรคยาวิกในปี ค.ศ. 870และเมื่อเรคยาวิก กลายเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวงในปี ค.ศ. 1786 นำท่านชมเมืองและแวะถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองหลวงแห่งประเทศไอซ์แลนด์ นำท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมือง โบสถ์นี้มีความสำคัญในฐานะเป็น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ของสถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) ซึ่งเป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิสท์ เริ่มสร้างในปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986 รวมเวลาก่อสร้างกว่า 38 ปี จากนั้นนำท่านชม เพอร์ลัน (Perlan) หรือ The Pearl เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยสถาปนิกชื่อดัง อิงกิ มูนดูร์ เป็นผู้ออกแบบ อาคารรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวงตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำมองเห็นได้ในระยะไกล แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม,พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง, สวนน้ำ และร้านขายของที่ระลึก ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเรคฮอลท์ (Reykholt) (ระยะทาง 115 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) เมืองทางฝั่งตะวันตกของประเทศไอซ์แลนด์ นำท่านชมความน่ารักของเมืองเล็กๆ และ แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ประจำเมือง (Reykholt Church) ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านแวะชม น้ำพุร้อนเดลดาทุงกูเวล (Deildartunguhver Hot Spring) บ่อน้ำพุร้อนใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ อุณหภูมิน้ำสูงสุด 97 องศาเซลเซียส และเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มีน้ำไหลเร็วที่สุดในยุโรป เร็วถึง 180 ลิตร/วินาที จากนั้นนำท่านชม น้ำตกเฮินฟอซซ่า (Hruanfossar Waterfall) ซึ่งในภาษาไอซ์แลนดิก Hruan แปลว่า ลาว่า เนื่องจากเป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากลำธารความยาวกว่า 900 เมตรซึ่งพาดอยู่บนทุ่งลาวาที่ประทุขึ้นมาจากภูเขาไฟใต้พิภพซึ่งอยู่ใต้ธารน้ำแข็งลังโจกุลกลาเซียร์ (Lungjokull Glacier) และในฤดูที่หนาวจัด น้ำตกแห่งนี้จะแข็งเป็นน้ำแข็ง มีความสวยงามเป็นอย่างมาก ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองอาคูเรย์รี่ (Akureyri) (ระยะทาง 319 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.) เมืองใหญ่อันดับสองของไอซ์แลนด์ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของไอซ์แลนด์อีกด้วย บ้านเรือนถูกปลูกสร้างจากไม้ทาสีสันสดใสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ บ้างก็ปลูกบนเนินลาดชันซึ่งมีภูมิศาสตร์อยู่ติดภูเขาแต่จัดตั้งเป็นระเบียบอย่างลงตัว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Kea Hotel**** หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ฮูซาวิค - ล่องเรือชมปลาวาฬ – หุบเขาแอสเบกี้ แคนย่อน - น้ำตกเดทติฟอสส์ – มายด์วัทท์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮูซาวิค (Husavik) (ระยะทาง 90 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) เมืองประมงเล็กๆที่มีประชากรเพียง 2,500 คน แต่มีชื่อเสียงจากทัวร์ปลาวาฬที่โด่งดังจนเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมากมายในแต่ละปี นำท่านล่องเรือชมปลาวาฬ กิจกรรมอันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการดูวาฬแบบธรรมชาติโดยนั่งเรือกู๊ดโบ๊ต หรือเรือไม้ซึ่งออกแบบให้โต้คลื่นลมได้อย่างนิ่มนวม วาฬที่อาศัยอยู่ในน่านน้ำแถบนี้จะมี 3 สายพันธุ์ด้วยกัน คือ วาฬมิงค์ หรือ ในสำเนียงภาษาไอซ์แลนด์ เรียกว่า มิงคี (Minke) , วาฬหลังค่อม (Humpback) และวาฬเพชรฆาต (Killer Whale) การล่องเรือชมวาฬใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง (บนเรือมีชุดกันหนาวบริการ) (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่บริษัทฯ เรือยกเลิกให้บริการอันเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาแอสเบกี้ (Ásbyrgi Canyon) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) หุบเขารูปทรงเกือกม้าทางด้านตอนเหนือของไอซ์แลนด์ และเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติวัทนาโจกุล (Vatnajökull National Park) หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศไอซ์แลนด์ โดยอุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยรวมเอาอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล (Skaftafell National Park) และอุทยานแห่งชาติ Jokulsargljufur เข้าด้วยกัน หุบเขาแอสเบกี้แห่งนี้เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติครั้งใหญ่ในยุคน้ำแข็ง ซึ่งเกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงจากการละลายของธารน้ำแข็ง นำท่านชม หินเอยาน (Eyjan) หรือที่ในภาษาท้องถิ่นแปลว่า The Island หินทรงสูง 25 เมตรซึ่งตั้งอยู่กลางหุบเขา ซึ่งนักปีนเขานิยมมาไต่เขากันเพื่อชมวิวอุทยานแห่งนี้ จากนั้นนำท่านชม น้ำตกเดทติฟอสส์ (Dettifoss) น้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรปเมื่อเทียบอัตราการไหลกับน้ำตกอื่นๆทั่วทวีปยุโรป น้ำตกนี้มีอัตราการไหลอยู่ที่ 193 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ความกว้างของน้ำตกยาวถึง 100 เมตรและมีความสูง 45 เมตร ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาปมายด์วัทท์ (Myvatn Lake) (ระยะทาง 84 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชม.) ทะเลสาบสีฟ้ากินพื้นที่ราว 37 ตารางกิโลเมตร นับเป็นทะเลสาบที่ใหญ่อันดับที่ 4 ของไอซ์แลนด์ เป็นแอ่งเกิดจากรอยแยกคราฟล่าฟอล์ทที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟรอบๆในอดีตกาล อยู่ในหมู่บ้านเรย์คยาห์โล และยังเป็นแหล่งอุทยานนกน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก จนรัฐบาลประกาศให้เป็นเขตสงวนอนุรักษ์นกเลยทีเดียว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Reykjahid Hotel หรือเทียบเท่าวันที่ห้า ทะเลสาบมายด์วัทท์ – ดิมมูโบร์กีร์ - น้ำตกโกดาฟอสส์ –– เบรดเดลวิค

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชม ดิมมูโบร์กีร์ (Dimmuborgir) หรือที่แปลว่า ปราสาทดำ พื้นที่ซึ่งเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟครั้งใหญ่ในอดีตกาลราว 2,000 ปีก่อน ธารลาวาที่ไหลปกคลุมพื้นที่เมื่อโดนอากาศและน้ำที่เย็นจัด จึงทำให้พื้นที่โดยรอบกลายเป็นดินภูเขาไฟ และหินภูเขาไฟรูปทรงประหลาดต่างๆ ชาวพื้นเมืองเชื่อว่าดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และดินแดนใต้พิภพ ซึ่งเมื่อซาตานถูกขับไล่จากสวรรค์ลงสู่ดินแดนใต้พิภพและผ่านดิมมูโบร์กีร์ ทำให้พื้นที่แห่งนี้เกิดภัยธรรมชาติขึ้น ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ น้ำตกโกดาฟอสส์ (Godafoss Waterfall) (ระยะทาง 92 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) หรือที่รู้จักในนาม น้ำตกของพระเจ้า “The Waterfalls of Gods” หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ โดยน้ำตกมีความสูงประมาณ 12 เมตร และมีความกว้างมากกว่า 30 เมตร น้ำตกถูกค้นพบโดยนักบุญชาวคริสต์ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ตั้งอยู่ไม่ไกลจากภูเขาไฟคลาฟฟา (Krafla Volcano)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เบรดเดลวิค (Breiddalsvik) (ระยะทาง 296 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.20 ชม.) เมืองเล็กๆติดทะเลทางตะวันออกของไอซ์แลนด์ มีประชากรแค่ราว 300 คน ขึ้นชื่อเรื่องการประมง และนับเป็นเมืองตากอากาศที่นักท่องเที่ยวแวะพักระหว่างการเดินทาง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Blafell Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่หก วนอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล – ล่องธารน้ำแข็งวัทนาโจกุล – วิคค์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล (Skaftafell National Park) (ระยะทาง 317 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.) หนึ่งในผลงานของธรรมชาติที่บรรจงสร้างสรรค์ดินแดนแห่งนี้ให้สวยงามหาที่ใดเหมือน อันรวมไว้ซึ่งธรรมชาติอันแปลกตาหลายสิ่งอยู่ที่เดียวกัน เช่น ภูเขาไฟสูงเสียดฟ้าที่มีหิมะปกคลุมทั้งปี ธารน้ำใสซึ่งไหลรินจากภูเขาสูง รอบๆเป็นป่าแคระอันอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นเบิร์ชแคระ และทุ่งดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์บานสะพรั่งในฤดูดอกไม้ผลิของแต่ละปี ชมมวลลาวาขนาดใหญ่เป็นแนวกว้างที่เกิดการเย็นลงอย่างช้าๆทำให้เกิดแนวแตกเป็นเสาเหลี่ยม ถือได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอันน่าทึ่ง จนเข้าสู่เขตอุทยานฯที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ตั้งอยู่ใต้ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่า VATNAJOKULL มีขนาด 8,300 ตร.กม. เท่ากับธารน้ำแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน และขนาดความหนามากที่สุดหนาประมาณ 1,000 เมตร นำท่านเดินทางสู่ โจกุลซาลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน้ำแข็ง ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งมากขึ้นๆ ในทุกๆ ปี ปัจจุบันมีพื้นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ำในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับไอซ์เบิร์ก หรือ ภูเขาน้ำแข็งก้อนโต ๆ เรียงรายโผล่พ้นพื้นน้ำของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงาม น่าประทับใจยิ่ง นับได้ว่าเป็นภาพธรรมชาติที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก พร้อมนำท่านสัมผัสประสบการณ์ การล่องเรือชมภูเขาน้ำแข็ง (ขึ้นกับสภาพอากาศ) แต่โดยปกติเรือจะเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน พ.ค.-ต.ค. เท่านั้น ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปภูเขาน้ำแข็งในระยะใกล้ ซึ่งหากโชคดี ท่านอาจได้พบกับแมวน้ำหรือสิงโตทะเล ขึ้นมาอาบแดด ให้นักท่องเที่ยวได้ยลโฉม ในระยะใกล้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นบ่าย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวิก (Vik) (ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) หมู่บ้านเล็กๆทางตอนใต้สุดของไอซ์แลนด์ นำท่านแวะชม หาดทรายสีดำ (Black Beach) ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต์ นับเป็นหนึ่งในชายหาดที่แปลกตาและมีความสวยงามที่หนึ่งบนโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Dyrholaey Hotel *** หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด ขับรถสโนว์โมบิล - โกลเดนเซอร์เคิล – ซิงเควลลีร์ – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ – น้ำตกกูลฟอสส์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการนั่งรถจิ๊ปสู่ทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ ให้ท่านได้ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งเมียร์ดาล (Mýrdalsjökull Glacier) บนดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือที่อยู่สูงที่สุดของโลก ซึ่งมีความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 พื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง (ทัวร์มีบริการชุดกันความหนาว, หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท) จากนั้นนำท่านกลับสู่ฝั่งโดยรถจิ๊ป

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางด้านใต้ (South Shore) ของประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงทำให้ประเทศแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ นอกจากนี้พลังงานดังกล่าวยังถูกนำมาใช้ในด้านสาธารณูปโภคอีกด้วย ทัศนียภาพสองข้างแต่งแต้มไปด้วยฟาร์มปศุสัตว์ของชาวนาและฉากหลังเป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ที่มีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและมีชื่อเสียงที่สุดในไอซ์แลนด์ ผ่านการระเบิดมาแล้วถึง 18 ครั้งและครั้งล่าสุดในปี 2000 นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สโกการ์ (Skogar Folk Museum) พิพิธภัณฑ์โบราณกลางแจ้ง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1949 สถานที่ซึ่งรวบรวมคอลเลคชั่นโบราณแสดงความเป็นมาและชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของชาวนอร์ดิค จากนั้นนำท่านแวะชม น้ำตกสโกก้าฟอสส์ (Skogarfoss Waterfalls) ความสูง 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งแผ่กระจายมาจากหน้าผาสูง แรงกระแทกของปลายสายน้ำเกิดเป็นละอองฟุ้งไปทั่วบริเวณ ทำให้หญ้าตระกูลมอสและเฟิร์นเติบโตปกคลุมหินที่เรียงรายริมลำธารเบื้องล่างอย่างสวยงาม โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา,โตรกผาและหุบเหวเป็นทัศนียภาพที่สวยงามและน่าประทับใจกับผู้ที่มาเยือนไอซ์แลนด์ จากนั้นนำท่านชมน้ำตกอีกแห่งที่สวยงามไม่แพ้กัน น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ (Seljalansfoss Waterfalls) มีความสูง 60 เมตร อีกหนึ่งน้ำตกที่มีชื่อเสียงของไอซ์แลนด์ ซึ่งบริเวณด้านหลังม่านน้ำตกสามารถเดินเข้าไปสัมผัสได้ด้วย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองเซลฟอสส์ (Selfoss) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Selfoss Hotel **** หรือเทียบเท่า

วันที่แปด อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ – แช่น้ำแร่บลูลากูน

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของประทศไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ หรือ (Golden Circle) สัมผัสทัศนียภาพของทุ่งหญ้าสลับกับทุ่งลาวา ฝูงสัตว์นานาชนิดทั้ง แกะ วัว ม้า ที่เลี้ยงและหากินตามธรรมชาติ นำท่านเข้าชมความงามของธรรมชาติที่สรรสร้างขึ้นภายใน อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (Thingvellir National Park) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ระหว่างรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ Hengill เป็นจุดกำเนิดทางประวัติศาสตร์และทางธรณีวิทยา เพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร ระหว่างทางแวะชมร่องรอยปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้วมีน้ำท่วมขังจนเป็นทะเลสาบกว้าง (หมายเหตุ: หากต้องการชมความงามของวงแหวนมหัศจรรย์วงใหญ่ต้องใช้เวลาท่องเที่ยวอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง ทางทัวร์จึงจัดให้ท่านได้เที่ยวชมแบบเต็มๆ) นำท่านเดินทางสู่กูลฟอสส์ (Gullfoss) เพื่อชมความงามของ น้ำตกกูลฟอสส์ หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็น 1 ใน 3 สถานที่ในเส้นทาง “วงแหวนทองคำ” สถานที่ที่ผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ไม่ควรพลาด ชื่อน้ำตก Gullfoss นี้มาจากคำว่า Gull ที่แปลว่าทองคำและ Foss ที่แปลว่าน้ำตก เมื่อรวมกันหมายถึงน้ำตกทองคำ เป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างในระดับความสูงกว่า 30 เมตร นำท่านชม น้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น้ำพุร้อนหรือเกย์ซีร์ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า กีเซอร์ ที่ใช้กันทั่วโลก น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7 – 10 นาที พลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็นน้ำพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้นำประโยชน์จากแหล่งความร้อนทางธรรมชาตินี้มาเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินดาวิก (ระยะทาง 159 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชม.) สู่ บลูลากูน (Blue Lagoon) หรือ ทะเลสาบสีฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลกและโด่งดังที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ อิสระให้ท่านแช่น้ำแร่ธรรมชาติผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna เพื่อการพักผ่อนตามอัธยาศัย (มีบริการผ้าขนหนูให้ท่าน กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วยสำหรับการแช่น้ำแร่ในบลูลากูน *** ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเรคยาวิก (ระยะทาง 47 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Keflavik Hotel **** หรือเทียบเท่าวันที่เก้า เรคยาวิก – แฟร้งค์เฟิร์ต

เช้า รับประทานอาหารเช้า Breakfast Box
นำท่านสู่สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก
07.25 น. ออกเดินทางสู่นครแฟร้งค์เฟิร์ต Frankfurt) ประเทศเยอรมณี โดยเที่ยวบิน FI520
12.50 น. เดินทางถึงสนามบินแฟร้งค์เฟิร์ต นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเที่ยวชม เมืองแฟร้งค์เฟิร์ต เมืองที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำไรน์ เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่องอันยาวหลายศตวรรษ เคยเป็นสถานที่ซึ่งกษัตริย์และจักรพรรดิหลายพระองค์ใช้ประกอบพิธีราชาภิเษก ปัจจุบันแฟร้งค์เฟิร์ตกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมเชื่อมโยงไปทั่วประเทศ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงทางการค้าของเยอรมัน การท่องเที่ยวภายในเมืองนี้ส่วนใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวจะเป็นโบสถ์ วิหาร อาคารเก่า และส่วนใหญ่ถูกทำลายระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เห็นในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่เกือบทั้งหมด นำท่านชมความงดงามของเมืองโดยเริ่มจาก Rathaus City Hall ซึ่งสร้างในสไตล์โกธิคในช่วงปี 1867-1908 ศาลาว่าการแห่งนี้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เนื่องจากมีนาฬิกาตุ๊กตาเริงระบำ Glockenspiel ซึ่งจะมีตุ๊กตาเริงระบำออกมาเต้นระบำตอน 11 โมงเช้า เที่ยงตรง และ 5 โมงเย็น จากนั้นนำท่านชมจัตุรัส Hauptwache หนึ่งในจัตุรัสที่โด่งดัง อาคารหลายอาคารได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบบาโรก จึงทำให้จัตุรัสแห่งนี้มีความสวยงามและโดดเด่น อิสระท่านได้เดินเล่นและเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

17.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินแฟร้งค์เฟิร์ต
21.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินแฟร้งค์เฟิร์ต โดยเที่ยวบิน TG 923 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.40 ช.ม.)
สายการบินมีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน

วันที่สิบ กรุงเทพฯ

13.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

รายละเอียดสินค้า 99KEP-TG-ICELAND-GRAND

ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 29 ก.ย. 2557 10:13 น.


คำเตือน!! อย่าโอนเงิน มัดจำล่วงหน้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรนัดเจอกัน พื้นที่โล่ง ไม่ไปคนเดียว และตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย