ข้อมูลประกาศ 010118
  • 35,900 บาท
ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 26 ก.ย. 2557 11:37 น.

99KVT-JL-KANSAI-CHUBU

สินค้ารายการนี้: ท่องเที่ยว ที่พัก โปรแกรมทัวร์
กำหนดวันเดินทาง 20 - 24 ธันวาคม 2557

วันแรก กรุงเทพฯ - นาโกย่า
20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R (ประตูหมายเลข 8) สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
22.55 น. เหิรฟ้าสู่นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 738

วันที่สอง นาโกย่า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิ อินาริ - วัดคินคาคุจิ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาฉิ
06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อนำท่านชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียว มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง จากนั้นเดินตามทางสัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่ระลึก เกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่น เป็นต้นกำเนิดกระจายขายไปยังภูมิภาคต่างๆ ของญี่ปุ่น ทั้งด้วยแป้งที่เหนียว นุ่ม เป็นพิเศษ กับไส้ถั่วแดงขนานแท้ หรือประยุกต์เป็นไส้สตอเบอร์รี่ ช็อกโกแลต ฯลฯ กิมจิ ญี่ปุ่นหลากสีสัน ที่มาจากธรรมชาติ สำหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ขึ้นชื่อไม่แพ้ จังหวัดชิชูโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอส ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ข้อมูลจากรายการเปิดโลกส่องเลนส์ ของ ดร.นิติภูมิ นวรัตน์, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น คือ เกอิชา สตรีที่บริการความรื่นเริงของชาวอาทิตย์อุทัยมาแต่ช้านานจนถึงปัจจุบันในรูปแบบของตุ๊กตาเกียวโตซึ่งแต่งกายด้วยชุดกิโมโนประจำชาติอย่างเต็มรูปแบบซึ่งควรค่าแก่เป็นของฝากของที่ระลึกในราคาย่อมเยาว์ สูงประมาณ 1 ฟุต (ประมาณ 1000 เยน) , พัดญี่ปุ่น ซึ่งเป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อน ประณีตในการประดิษฐ์จาก HANDMADE ซึ่งมีหลากสี หลายสไตล์ ทั้งร้าน อันสวยงาม ตระการตา ผ้าและกระดาษญี่ปุ่นที่นิยมนำมาห่อของขวัญ ในโอกาสพิเศษต่างๆ อันเป็นศิลปะพิเศษ ซึ่งมีเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น ที่ประณีตบรรจงเป็นพิเศษ เครื่องเซรามิคญี่ปุ่น ทั้งกาน้ำชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึก อีกมากมายนานาชนิด จากนั้นเดินทางสู่
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นำท่านสักการะพระแม่โพสภและเทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้นของเทพจิ้งจอกที่มีจำนวนมากมาย และชม ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดคินคาคุจิ หรือ วัดทอง แต่เดิมเคยเป็นปราสาท ซึ่งใช้เป็นสถานที่ตากอากาศของท่านโชกุนโยชิมิสึ แห่งตระกูลอาชิคางะ จากภาพยนตร์เรื่องเณรน้อยเจ้าปัญญา- อิคคิวซัง ต่อมาในปี ค.ศ.1419 บุตรชายของโชกุน อาชิคางะ ได้เปลี่ยนแปลงให้เป็นวัดนิกายเซน สายรินไซ โดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1955 หลังจากที่ถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ.1950 ซึ่งได้ถอดแบบจำลองโครงสร้างจากของจริงในยุคศตวรรษที่ 14 ตัวเรือนเป็นสีทองจากทองคำเปลว อีกจุดเด่นของวัดนี้ก็คือ รูปหล่อนกฟีนิกซ์ ซึ่งอยู่บนยอดหลังคา โดยรอบวัดมีลำธารน้ำใสสะอาด ทำให้เกิดภาพสะท้อนผิวน้ำแสนสวยราวภาพวาด และภายในบริเวณปราสาทมีสวนญี่ปุ่นจัดแต่งไว้อย่างสวยงาม ส่วนวิหารทองนั้น นับว่าเป็นจุดที่ดึงดูดใจผู้ที่มาพบเห็นเป็นที่สุด เป็นอาคาร 3 ชั้นตั้งตระหง่านด้วยความสูง 12.8 เมตร กว้าง 10 เมตร และยาว 15.2 เมตร แต่ละชั้นมีสถาปัตยกรรมที่ต่างกันไป ชั้นแรกสร้างตามแบบพระราชวังเป็นที่อยู่ของโชกุน ชั้นที่สองสร้างตามแบบบ้านซามูไรเป็นที่พักของซามูไรผู้อารักขาโชกุน ชั้นที่สามสร้างตามแบบวัดในนิกายเซน และในปี 1994 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ทั้งร้านค้าเก่าแก่และทันสมัยปะปนกัน มีสินค้ามากมายทั้งถูกและแพง ทั้งสินค้าแฟชั่นล่าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย จนถึงกล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด และตื่นตากับลีลาชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกว่าทางฝั่งโตเกียว รวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับจุดเด่นของแต่ละร้านค้า เช่น ปูยักษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง หรือจะเป็นร้านดิสนีย์ช้อป ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากดิสนีย์ และ ย่านเก่าแก่ อย่างถนนโดทงบุริ ซึ่งท่านสามารถลิ้มลองขนม หรืออาหารขึ้นชื่อ ของนครโอซาก้า ทั้งทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็นต้น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ ในย่านนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมีชื่อเสียง อย่างห้างไดมารู ห้างโซโก้ หรือจะเป็นทากาชิมาย่า มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อหาอีกด้วย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม OSAKA PLAZA หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่สาม โอซาก้า - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน (สนุกสนานกับเครื่องเล่นตัวใหม่ THE WIZARDING WORLD OF แฮรี่ พอตเตอร์) ** โปรแกรมรวมค่าเข้า+ค่าเดินทางไปกลับโดยรถไฟไว้แล้ว **
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางโดยรถไฟสู่ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ที่ทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านตื่นตากับโรงถ่ายภาพยนตร์

ที่แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลีวู๊ด ชมฉากจำลองของนิวยอร์ค ฉากจำลองเมืองซานฟรานซิสโก เป็นต้น ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าที่ดุเดือดเร้าใจ สนุกสนานตื่นเต้นกับการห้อยโหนโผนทะยานไปกับซุปเปอร์ฮีโร่สายพันธุ์ใหม่ Spider Man สนุกสนานไปกับการล่องเรือพร้อมฉากปลาฉลามที่จะโผล่ขึ้นมาล่าเหยื่อขณะล่องเรือและฉากอื่นๆ ที่หวาดเสียวจากเรื่อง Jaw แล้วระทึกใจกับฉากจำลองเรื่อง จูราสสิคพาร์ค (Jurassic Park) ท่านจะได้ย้อนกลับไปในยุคดึกดำบรรพ์ พบกับเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด รวมทั้ง ทีเร็กซ์ ไดโนเสาร์ที่ใจดีที่สุดสนุกต่อกับการชมการไล่ล่าในฉากเรื่อง วอเตอร์เวิลด์ (Water World) พร้อมทั้งพบกับฉากคาวบอย สตั๊นแมนโชว์ และการแสดงของบรรดาสัตว์แสนรู้ที่ใช้ประกอบฉากในภาพยนตร์ เช่น สุนัขแสนรู้จากเรื่องบีโธ่เฟ่น เป็นต้น หรือคุณหนูจะเลือกสนุกสนานที่ สนู๊ปปี้ สตูดิโอ (Snoopy Studios) เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิด แล้วพบกับสนู๊ปปี้และเหล่าผองเพื่อนมากมายและสัมผัสกับ “The Wizarding World of Harry Potter” สวนสนุกในธีมของหนังแฟนตาซีชื่อก้องโลกอย่างแฮร์รี่ พอตเตอร์ ด้วยงบก่อสร้างราว 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 16,000 ล้านบาท) ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อ 15 กรกฎาคม 2014 พร้อมคอนเฟิร์มความอลังการไม่แพ้ฝั่งอเมริกา โดยภายใน The Wizarding World of Harry Potter จะประกอบไปด้วยเครื่องเล่นและสถานที่เด่นๆ ที่จำลองมาจากในหนังสือดัง เช่น สวนสนุกแฮร์รี่พอตเตอร์ในออร์แลนโด้ สหรัฐอเมริกา อาทิ หมู่บ้านฮอกส์มี้ด (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส์ (Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the Forbidden Journey ride) เป็นต้น
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม OSAKA PLAZA หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - นาโกย่า - ปราสาทนาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองนารา นมัสการหลวงพ่อโตไดบุสสึ ณ วัดโทไดจิ ที่สร้างตั้งแต่สมัย ค.ศ 700 อยู่ในวิหารขนาดใหญ่พร้อมกับขอพรตามประสงค์ วิหารและหลวงพ่อโตองค์นี้สร้างโดยจักรพรรดิคัมมุ และเพลิดเพลินกับการให้อาหารกวางแสนเชื่องที่อยู่บริเวณรอบวัดเป็นจำนวนมาก จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม ปราสาทนาโกย่า ปราสาทแห่งนี้สร้างโดย โชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ เมื่อปี 2153 ในยุคสมัยเอโดะ โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นฐานบัญชาการให้กับเมืองหลวงโตเกียวและแต่งตั้งให้บุตรชายคนที่เก้าเป็นผู้ครองเมือง ตัวปราสาทเดิมได้ถูกทหารพันธมิตรบุกทำลายไปในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2

ปัจจุบันตัวปราสาทที่เปิดให้ท่องเที่ยวมีลักษณะเด่นคือ ที่บนยอดของปราสาทมีปลาโลมาคู่หุ้มด้วยทองที่มีน้ำหนักถึง 18 กิโลกรัม ซึ่งปลาโลมาแต่ละตัวมีน้ำหนักถึง 44 กิโลกรัม ชาวเมืองนาโกย่าเชื่อว่าปลาโลมาคู่นี้เป็นเครื่องคุ้มครองปราสาทและชาวเมืองนาโกย่า จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนาโกย่า โดยชาวเมืองจะเรียกปลาโลมาคู่นี้ว่า “คินซาชิ” หรือ “ซาชิโฮโกะ” อิสระให้ท่านถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับปราสาทตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ ย่านซาคาเอะ ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี จะมีสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกมาวางขายที่ถนนสายนี้ นอกจากนั้นยังมีห้างสรรพสินค้า, ร้านอาหาร ฯลฯ ให้ท่านได้อิสระเลือกชมเลือกซื้อตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม TOYOKO INN หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาสมควรนำท่าน (เดินเท้า) สู่ สนามบินนาโกย่า เพื่อทำการเช็คอิน
10.30 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 737
14.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายละเอียดสินค้า 99KVT-JL-KANSAI-CHUBU

ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 26 ก.ย. 2557 11:37 น.


คำเตือน!! อย่าโอนเงิน มัดจำล่วงหน้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรนัดเจอกัน พื้นที่โล่ง ไม่ไปคนเดียว และตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย