ข้อมูลประกาศ 010117
  • 29,900 บาท
ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 26 ก.ย. 2557 11:32 น.

99KVT-TG-DISCOVERY-KYUSHU-A

สินค้ารายการนี้: ท่องเที่ยว ที่พัก โปรแกรมทัวร์
กำหนดการเดินทางปี 2557
ตุลาคม 30 ต.ค.- 03 พ.ย.
ธันวาคม 11-15 / 18-22

วันแรก กรุงเทพฯ - ฟุกุโอกะ
22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

วันที่สอง ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ย่านเท็นจิน - นางาซากิ - สวนสันติภาพ – พิพิธภัณฑ์ระเบิด
ปรมาณู อิสระอาหารค่ำที่ไชน่าทาวน์ - จุดชมวิวบนยอดเขาอินาสะยามะ
01.00 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและขั้นตอนศุลกากรแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดฟุกุโอกะ เมืองใหญ่อันดับ 8 ของญี่ป่น (340.03 ตารางกิโลเมตร) เคยได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งมาแล้ว นั่นเป็นเพราะฟุกุโอกะเป็นเมืองใหญ่ที่มีบรรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบเหมือนโตเกียวหรือโอซาก้า ถนนหนทางกว้างขวาง มีแม่น้ำไหลผ่านตัวเมืองหลายสาย มีแผงขายอาหารริมถนน (Yatai) ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเอกลักษณ์ของฟุกุโอกะไปแล้ว นำท่านมนัสการ ศาลเจ้าดาไซฟุ ในบรรดาศาลเจ้านับร้อยแห่งในญี่ปุ่น ศาลเจ้าดาไซฟุ นับเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่สำคัญที่สุด ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปี ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนอย่างไม่ขาดสายจนถูกจัดให้เป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าในญี่ปุ่นที่ไม่ควรพลาด อาคารศาลเจ้าที่เห็นในปัจจุบันเป็นของที่สร้างใหม่เมื่อปี 1591 ตรงทางเข้าศาลเจ้ามีรูปปั้นวัวเทพเจ้านอนอยู่ในสภาพที่มันวับโดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อกันว่าหากได้ลูบไล้บริเวณหัวและเขาของวัวจะทำให้หายจากอาการเจ็บป่วย จะมีแต่โชคดีเข้ามา และประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียน จากนั้นนำท่านสู่ ย่านเท็นจิน ซึ่งรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า อาคารขายเสื้อผ้าแฟชั่น ธนาคารพาณิชย์สำคัญ ออฟฟิศสำนักงาน ถือเป็นแหล่งใจกลางเมืองของฟุกุโอกะ เมื่อเดินจากเทนจินไปสักหน่อยจะถึงแหล่งร้านขายเสื้อผ้าแบบเล็กๆ ที่เน้นสไตล์ความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ซ้ำแบบใคร มีหลายโซน เช่น ไดเมียว อิมะซึมิ เคโกะ มีทั้งร้านกาแฟน่านั่ง ร้านอาหารหลากหลายสไตล์ อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อเลือกชมได้ตามความชอบใจ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งอดีตเมืองนี้ถือเป็นเมืองท่าที่มีการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆ กับโลกตะวันตกซึ่งมาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น นำท่านชมความงามของ สวนสันติภาพ (Nagasaki Peace Park) ซึ่งถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ที่ทำลายเกือบทั้งเมืองและยังฆ่าสิ่งมีชีวิตไปมากกว่า 1 หมื่นชีวิต ในสวนแห่งนี้มีรูปปั้นเกี่ยวกับสันติภาพมากมาย โดยที่ด้านหลังของสวนจะมีเสาสีดำที่เป็นตัวชี้ตำแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณู และมีรายชื่อของเหยื่อในครั้งนั้นด้วย จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู (Atomic Bomb Museum) ซึ่งภายในจัดแสดงภาพถ่ายและภาพยนตร์จากเหตุการณ์จริง และซากสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดของจริงเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงความโหดร้ายของสงคราม จากนั้นนำท่านสู่ ไชน่าทาวน์ หรือรู้จักกันในชื่อ ไชน่าทาวน์ชินชิ เป็นไชน่าทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 ในปัจจุบันไชน่าทาวน์นางาซากินี้ โด่งดังมากในเรื่องร้านอาหารที่อร่อย โดยเฉพาะอาหารชื่อดังอย่างราเม็งแชมเปี้ยน, จัมปง (Champon) ลักษณะคล้ายก๋วยเตี๋ยวราดหน้า ส่วนผสมมีทั้งกุ้ง ปลาหมึก หมู ลูกชิ้นปลา ถั่วงอก กะหล่ำปลี คลุกเคล้าอยู่ในน้ำซุป ถ้าชอบแบบแห้งต้องสั่ง ซาราอุด้ง (sara-udon) ซึ่งจะราดส่วนผสมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นลงบนเส้นอุด้ง เส้นราเม็ง หรือเส้นหมี่กรอบ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
หลังจากทำการเช็คอินและเก็บสัมภาระแล้ว นำท่านนั่งรถโค้ชขึ้นจุดชมวิวบน ยอดเขาอินาสะยามะ (Mt. Inasayama) ที่ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวกลางคืนที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น และเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง เกาะฮาชิมะ โปรเจกต์ ไม่เชื่อต้องลบลู่

วันที่สาม นางาซากิ - นั่งรถรางสู่สวนโกลฟเวอร์ & สะพานแว่นตาเมงาเนะบาชิ - ช้อปปิ้งไชน่าทาวน์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “สถานีซูกิมาชิ” เพื่อนั่งรถรางสู่ “สถานีโออุระเท็นชูโดชิตะ” นำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่อของเมืองที่ สวนโกลฟเวอร์ สร้างโดยคหบดีชาวอังกฤษที่เข้ามาค้าขายและซื้อที่บริเวณภูเขาอยู่ริมอ่าวของเมืองนางาซากิ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมจะเป็นแบบตะวันตกและจัดแสดงเรื่องราวประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับบ้านและบุคคลต่างๆ รวมถึงสวนดอกไม้ที่ผลัดเปลี่ยนไปตามแต่ละฤดูกาลอย่างสวยงามรวมถึงประวัติของมาดามบัตเตอร์ฟลายที่เฝ้าคอยการกลับมาของคนรักอย่างซื่อสัตย์ จนมีผู้นำมาสร้างเป็นบทละครชื่อดัง เรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานเมงาเนะบาชิ (Meganebashi) ซึ่งมีแม่น้ำนากาชิมะ (Nakashimagawa) ไหลผ่านกลางเมืองนางาซากิ และมีสะพานหินเก่าแก่ทอดข้ามหลายสาย แต่ที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นสะพานเมงาเนะบาชิ สะพานโค้งสองช่วงที่สะท้อนภาพผิวน้ำเป็นวงคล้ายกับรูปแว่นตา
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย อิสระช้อปปิ้ง ย่านไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นก่อตั้งเมื่อศตวรรษที่ 17 และเป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังคงมีสถาปัตยกรรมแบบจีนแท้ๆ หลงเหลืออยู่ มีทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่สวยงามโดดเด่น รวมทั้งอาคารบ้านเรือนแบบจีนดั้งเดิม อิสระให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าในย่านนี้ ซึ่งท่านสามารถพบเห็นได้ตลอดเส้นทางตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็น ร้านดองกี่ ร้านร้อยเยน ฯลฯ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ นางาซากิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดภูเขาไฟอะโส - สวนญี่ปุ่นซุยเซ็นจิ - คุมาโมโต้ – ปราสาทคุ
มาโมโต้
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอะโส (Mt.Aso) เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟอะโส ภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิทและยังครุกรุ่นอยู่ ซึ่งมีปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่ยอดภูเขาไฟ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ที่มีความสูง 1,592 เมตร ชมปากปล่องที่เบื้องล่างเป็นน้ำกำมะถันสีมรกต แลดูเหมือนทะเลสาบที่สงบนึ่งท่ามกลางหุบเขาพร้อมควันไอพวยพุ่งอยู่ตลอดเวลา พร้อมให้ท่านได้บันทึกภาพความประทับใจของลาวาที่ยังร้อนระอุอย่างใกล้ชิด จากนั้นนำท่านสู่ สวนซุยเซ็นจิ สวนที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทคุมาโมโต้ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1632 เป็นสวนที่คงความเป็นธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่นที่ยุคสมัยก่อน มีบ่อน้ำแร่ใส สำหรับเลี้ยงปลาคาร์ฟ และในใจกลางของสวน มีการจำลองภูเขาไฟฟูจิด้วยเนินหญ้าสูง เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่ง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองที่มีบรรยากาศความร่มรื่นทางธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญสมัยสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่น (ค.ศ.1887) นำท่านชม ปราสาทคุมาโมโต้ ปราสาทเก่าแก่ที่ยังทรงคุณค่าผ่านกาลเวลาและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเคียงข้างกับภูมิภาคคิวชูมากว่า 400 ปี ปราสาทหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1607 โดยอิเดตะ ฮิเดโนบุ ทำจากไม้แท้ๆ ทั้งหลัง ส่วนตัวกำแพงทำมาจากหิน เมื่อปี 1601-1607 ปราสาทหลังนี้ได้แผ่ขยายอาณาเขตออกไปให้มีความกว้างขวางตระการตาออกไป จึงทำให้ตัวปราสาทนั้นมีประตูมากถึง 49 ประตู เป็นประตูใหญ่ 18 ประตูและประตูเล็กอีก 29 ประตู ความสวยงามของปราสาทในสภาพเดิมต้องสูญสิ้นไปอันเกิดจากเหตุอัคคีภัยถึง 2 ครั้ง คือในปี 1877 และ 1960 หลังจากนั้นจึงได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ปราสาทหลังนี้มักถูกเรียกว่า ปราสาทดำ ตามสีที่ทาตัวปราสาทไว้ และปราสาทคุมาโมโต้ยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 400 ปี การก่อตั้งจังหวัดคุมาโมโต้ เมื่อปี 2007 อีกด้วย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม SEKIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรมที่พัก *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิด ***
หลังมื้อค่ำ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่ห้า ฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
11.40 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649
15.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดสินค้า 99KVT-TG-DISCOVERY-KYUSHU-A

ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 26 ก.ย. 2557 11:32 น.


คำเตือน!! อย่าโอนเงิน มัดจำล่วงหน้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรนัดเจอกัน พื้นที่โล่ง ไม่ไปคนเดียว และตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย