ข้อมูลประกาศ 010113
  • 28,900 บาท
ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 26 ก.ย. 2557 09:59 น.

99KNH-TG-KMG-DIG-5D4N

สินค้ารายการนี้: ท่องเที่ยว ที่พัก โปรแกรมทัวร์
31 ธ.ค.-4 ม.ค.58

วันแรก กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าหลี่ (-/-/D)
08.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตูที่ 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) ตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
10.55 น. เหินฟ้าสู่เมืองคุนหมิง มณฑลยูนาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
14.05 น. ถึงสนามบินฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,200 ฟุต
คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่เมืองต้าหลี่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรน่านเจ้าเมื่อ 520 ปีก่อน ชมบรรยากาศตึกรามบ้านช่องสมัยเก่าที่แสดงถึงความเจริญในอดีต ซึ่งมีชนชาวไป๋อาศัยอยู่มากที่สุด
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก REGENT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง เมืองโบราณต้าหลี่ – ชมทะเลสาบเอ๋อไห่ – ลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจี่ยง (B/L/D)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชมเมืองโบราณต้าหลี่ในแบบบรรยากาศกลางวัน ท่านจะได้ชมบ้านเรือนต่างๆ ตลอดจนความเป็นพื้นเมือง ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมายที่เป็นของพื้นเมือง และชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวต้าหลี่และกลุ่มชนน้อยที่อาศัยอยู่ ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับประตูเมืองโบราณเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยอาณาจักรน่านเจ้าตามแบบสไตล์ของเมืองเก่าต้าหลี่ จากนั้นนำท่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่ ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ รองจากทะเลสาบเตืยนฉือของมณฑลยูนนาน ให้ท่านได้ชมวิวภูเขาซางซา ที่ล้อมรอบทะเลสาบ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองลี่เจียง ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองต้าหลี่ เป็นเมืองพรมแดนระหว่างทิเบตกับจีน ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี ซึ่งอพยพมาจากทิเบต ถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม เช่น การมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่ และยังมีภาษาภาพสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย นำท่านชมเมืองเก่าต้าหยันหรือเมืองเก่าลี่เจียง ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ (พ.ศ. 1670 – 1814 ) แม้ภายหลังใน พ.ศ. 2492 จะมีการสร้างเมืองใหม่ แต่ชาวหน่าซีก็ยังคงอนุรักษ์และอยู่อาศัยในเมืองเก่าแห่งนี้ ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ราว 50,000 คน มีพื้นที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร จึงเรียกชื่อเมืองแห่งนี้ว่า ต้าหยัน (ต้า แปลว่า ใหญ่ หยัน แปลว่า แท่นฝนหมึก) สภาพบ้านเรือนเป็นแถว 2 ชั้น กึ่งดินกึ่งไม้ ปลูกชิดติดกันเรียงรายลดหลั่นไปตามเนินเตี้ยๆ ที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างเป็นระเบียบ โดยบ้านเรือนแต่ละหลังจะอยู่คู่ขนานไปกับแม่น้ำหยก อันเป็นลำธารน้ำที่ละลายไหลมาจากหิมะบนเทือกเขามังกรหยก เคียงคู่กับถนนที่ปูด้วยหินแกรนิตแดงอันเรียบลื่นราวกับถูกเจียระไน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเก่าแก่ของเมืองที่ถูกเหยียบย่ำมานานกว่า 800 ปี ถนนแต่ละสายของเมืองจะมารวมกันที่ตลาดสี่เหลี่ยม (ซื่อฟางเจีย) ศูนย์กลางในการค้าขาย ซื้อหาสินค้าของชาวเมืองและนักเดินทาง ที่นี่จะมีร้านขายสินค้าในชีวิตประจำวัน เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำมาจากทองแดงและของที่ระลึกต่างๆ ความงามของธรรมชาติ ผนวกกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นรวมทั้งวิถีชีวิตของชาวเมืองและภาพของผู้สูงวัยที่ยังคงแต่งกายในชุดประจำเผ่าขอชาว หน่าซีเป็นภาพสะท้อนที่ลงตัวและกลมกลืนยิ่ง ทำให้เมืองแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จากองค์การยูเนสโกใน พ.ศ. 2540
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก GUAN GUANG HOTEL
หรือเทียบเท่า

วันที่สาม โชว์จางอี้โหมว – ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) – อุทยานน้ำหยก – ต้าหลี่ (B/L/D)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านโดยสารกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ยอดเขาหิมะมังกรหยก สัมผัสบรรยายกาศยอดเขา ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 4,506 เมตร โอบล้อมด้วยขุนเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและป่าสน บางครั้งท่านสามารถพบเห็นฝูงจามรีเดินเล็มหญ้าอยู่ในท้องทุ่ง ท่ามกลางบรรยากาศอันเย็นสบายเป็นธรรมชาติ และจากที่นี่ท่านสามารถมองเห็นยอดเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของทุ่งหญ้าได้อีกครั้ง และมองดูคล้ายมังกรนอนหลับบนก้อนเมฆ จากนั้นนำท่านชมโชว์อลังการ IMPRESSION LIJIANG ที่ออกแบบโดยผู้กำกับจางอวี้โหมว การันตีความยิ่งใหญ่ได้จากผลงานพิธีเปิดและปิดโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงปักกิ่ง 2008 เวทีการแสดงถูกสร้างขึ้นบริเวณใกล้กับภูเขาหิมะมังกรหยก โดยใช้วิวจริงของภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังประกอบการแสดง การแสดงในภาคนี้จะเป็นการสะท้อนเรื่องราวที่เกี่ยวโยงกับภูเขาหิมะมังกรหยกอันศักดิ์สิทธิ และประเพณีของชนกลุ่มน้อยของเมืองลี่เจียง โชว์ของชนกลุ่มน้อยที่ยิ่งใหญ่ชุดนี้จะทำให้ท่านประทับใจในมนต์เสน่ห์ของยูนนานอย่างมิรู้ลืม นำท่านเดินทางชมอุทยานน้ำหยก สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดของเมืองลี่เจียง สถานที่แห่งนี้เป็นหัวใจของด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าหน่าซีที่กลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม อันประกอบด้วย ประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่า “มังกรออกถ้ำ” ชั้นที่สองมีชื่อว่า “มังกรเล่นน้ำ” ชั้นที่สามมีชื่อว่า “มังกรโบยบิน” และยังมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่สักการะของคนท้องถิ่นมีอายุมากกว่า 500 ปี
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองต้าหลี่
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก REGENT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ต้าหลี่ – คุนหมิง – ประตูโบราณจินหม่าปี้จี – ถนนคนเดินจินปี้ลู่ (B/L/D)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองคุนหมิง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินที่ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในคุนหมิง ที่ชื่อถนนว่า “จินปี้ลู่” ซึ่งอยู่ในใจกลางเมืองคุนหมิง เนื่องจากตอนกลางของถนนมีซุ้มประตูโบราณจินหม่าปี้จี หรือประตูโบราณม้าทองและไก่มรกตจึงเอาคำย่อ “จินปี้” มาขนานนามถนนว่าจินปี้ลู่ ซุ้มจินหม่าและซุ้มปี้จีเริ่มสร้างขึ้นในรัชศกซวนเต๋อราชวงศ์หมิง ถึงปัจจุบันนี้มีประวัติร่วม 400 ปี เล่ากันว่า สิ่งที่น่าอัศจรรย์คือทุก 60 ปีจะมีตอนเย็นวันหนึ่งที่แสงอาทิตย์ทางตะวันตกของคุนหมิงจะมาบรรจบกับแสงพระจันทร์ที่โผล่ขึ้นทางตะวันออกของคุนหมิง ตรงซุ้มม้าทองและซุ้มไก่มรกตพอดีทำให้เกิดทัศนียภาพอัศจรรย์ลักษณะ “รัศมีบรรจบ ณ ม้าทองไก่มรกต”
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับสุกี้เห็ดเลิศรส หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก
JINJIANG HOTEL ตึก B หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า วัดหยวนทง – คุนหมิง – กรุงเทพฯ (B/L/-)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง
คุนหมิง ให้ท่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม สระน้ำใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชจำลองซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทยมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ในสมัยของ ฯพณฯ เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฉางสุ่ยแห่งนครคุนหมิง เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
15.20 น. บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 613
16.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายละเอียดสินค้า 99KNH-TG-KMG-DIG-5D4N

ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 26 ก.ย. 2557 09:59 น.


คำเตือน!! อย่าโอนเงิน มัดจำล่วงหน้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรนัดเจอกัน พื้นที่โล่ง ไม่ไปคนเดียว และตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย