ข้อมูลประกาศ 010112
  • 28,900 บาท
ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 26 ก.ย. 2557 09:55 น.

99KNH-TG-CSX-DYG-5D4N

สินค้ารายการนี้: ท่องเที่ยว ที่พัก โปรแกรมทัวร์
31 ธันวาคม 57 - 4 มกราคม 2558

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซา
12.30 คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาเตอร์ D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ ท่าน (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน ของเหลวนำขึ้นเครื่อง ทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสด ที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ
14.50 เดินทางสู่เมืองฉางซา โดยเที่ยวบินที่ TG 616 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) เวลาที่เมืองจีนเร็วกว่าไทย 1 ชม
18.45 เดินทางถึง สนามบินฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมณฑลหูหนานด้วย มีคำกล่าวว่า “หากมาจางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พักเมืองฉางซา CHANGSHA PREESS RESORT HOTEL www.preess.com/main.asp หรือ
เทียบเท่า 5 ดาว
วันที่สอง ฉางซา – อุทยานจางเจียเจี้ย – ภาพเขียน 10 ลี้ (รวมรถไฟเล็ก) – ลำธารแส้ม้าทอง – ร้านชา
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองจางเจียเจี้ย” ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ และมีทัศนียภาพที่งดงาม คลอบคลุมพื้นที่มากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็นป่าไม้ จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซึ่งภายในอุทยานแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของสถานที่แห่งนี้ คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ยังมีช่องแคบ ลำธาร สระน้ำและน้ำตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ำกว่า 40 ถ้ำ ซึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศ ให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จากองค์การ UNESCO
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) หลังอาหารนำท่านสู่อุทยานเทียนจื่อซาน ชมทิวทัศน์ “ภาพเขียน 10 ลี้” (นั่งรถรางไฟฟ้าไป-กลับ) ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซั่วเซี่ยวี่ เป็นเขตช่องแคบที่มีทัศนียภาพงดงามแห่งหนึ่ง มียอดเขาแปลกพิสดาร และหินยักษ์ที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆ มากกว่า 200 ลูก และให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ นำท่านชม “ลำธารจินเปียนซี หรือลำธารแส้ม้าทอง” ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกตด้วยระยะทางยาว 7.5 ก.ม. ลำธารจินเปียนซี มีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะสองฝั่งจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นจำนวนมาก เช่น ผาแส้ม้าทอง ผาอรหันต์เมาเหล้า ผาช่วยมารดาลอดสี่ทวาร ฯลฯ ทั้งยังมีต้นไม้ใหญ่น้อยประดับประดาดูสวยงามเหมือนเดินเที่ยวเล่นอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยาย นำท่านสู่พิพิธภัณฑ์ภาพวาดเม็ดทราย จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่าจิตรกรรมภาพเม็ดทรายที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัล และการยกย่องมากมายหลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก นำท่านสู่ “ร้านชาอันลื่อชื่อ” ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีนให้ท่านชิมชาหลากหลายรสตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านกลับที่พัก
ที่พักเมืองจางเจียเจี้ย SANTA DAMINGA HOTEL www.sdghotel.com หรือเทียบเท่า 5 ดาว

วันที่สาม ภูเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง (รวมลิฟท์แก้วไป่หลง+
กระเช้า)-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณบัวหิมะ – หยกจีน – โชว์เสน่ห์ตะวัน (เหม่ยลี่เจียงซี)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่อุทยานจางเจียเจี้ย เดินทางต่อโดยรถของอุทยานไปสู่สถานีลิฟท์แก้ว นำท่านขึ้นเขาด้วย “ลิฟท์แก้วไป่หลง” ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร เข้าสู่ เขตอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติจางเจียเจี้ย ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ ในภาพยนต์เรื่องอวตาร อุทยานจางเจียเจี้ยตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างทางได้ผ่านขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชะอุ่มด้วยหลากหลายต้นไม้นานาพันธุ์ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงซึ่งวัดได้ถึง 1,250 เมตร ทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วย ชะง่อนผาอันสูงชัน ลำห้วยลึก และป่าหินในรูปลักษณะสวยงาม แปลกตาต่างๆกัน ชม “เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1)” ที่มีทัศนียภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด ชื่อดังเรื่อง “อวตาร” ได้นำวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายทำ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจ มิรู้ลืม และยากที่จะหาคำมาบรรยายได้ จากนั้นชมทิวทัศน์อันสวยงามของ “สวนจอมพล
เฮ่อหลง” ซึ่งมียอดเขาและหินแปลกตานับไม่ถ้วน โดยปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกและพฤกษานานาพันธุ์ชมทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามแต่ดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนและจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลอีกด้วย นำท่าน “นั่งกระเช้าลงจากภูเขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์)”
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) หลังอาหารนำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ “ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ” ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริมการใช้สมุน ไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังกาวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งของฝากที่ “ร้านหยกจีน” ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม โชว์เสน่ห์ตะวัน (เหม่ยลี่เจียงซี) เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเผ่าที่มีความอลังการสวยงามด้วยแสง สี เสียง เป็นการแสดงอยู่ในโรงละคร ประมาณ 1 ชม. ***โปรดทราบ เนื่องจากโชว์นางพญาจิ้งจอกขาวปิดการแสดงเพราะอากาศที่เย็นจัดและโรงละครอยู่กลางแจ้งทางจีนจึงของดการแสดงและ ทางผู้จัดรับผิดชอบโดยการจัดหาโชว์พื้นเมืองชุดอื่นทดแทน ขออภัยในความไม่สะดวก*** สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก
ที่พักเมืองจางเจียเจี้ย SANTA DAMINGA HOTEL www.sdghotel.com หรือเทียบเท่า 5 ดาว

วันที่สี่ โรงงานผ้าไหม – ภูเขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ (นั่งกระเช้ายาวที่สุดในโลก) – ฉือลี่
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านชม “โรงงานผ้าไหม” ผ้าไหมจีนมีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆ ซึ่งมีความเหนียว และเป็นมันวาวสวยงาม เหมาะต่อการนำไปทอเป็นผืนผ้าพันธุ์ไหม ทั้งแบบใช้เครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม จึงเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและของใช้เอง จากนั้นนำท่าน “นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดสูงสุดของ เขาเทียนเหมินซาน”ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอุทยานจางเจียเจี้ย สู่จุดสูงสุดของเขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ท่านจะได้นั่งกระเช้าชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาที่สูงเสียดฟ้าและสวยงามแปลกตา นำท่านชมวิวทิวทัศน์ริมหน้าผาที่มองเห็นยอดเขาสลับซับซ้อนมากมาย นำท่านสู่ ทางเดินกระจก นับเป็นจุดที่ผู้มาเยือนเทียนเหมินซานล้วนปรารถนาที่จะย่ำก้าว ซึ่งเป็นทางเดินแนบผา สร้างพื้นรองจากกระจก ที่มีความหนาราว 8 ซม. กว้าง 90 ซม. และยาวกว่า 60 เมตร ซึ่งผู้เดินจะรู้สึกเหมือนก้าวเท้าอยู่ในอากาศ ท่ามกลางกลุ่มเมฆที่ลอยอยู่รอบตัวและขุนเขา แม้จะน่าหวาดกลัว แต่ก็มีความปลอดภัย นำท่านชมเส้นทาง 99 โค้งสู่ เขาเทียนเหมิน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์ เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยของประเทศจีน ประตูสวรรค์นี้นี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ำประตูสวรรค์ ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงาม ซึ่งเคยมีชาวรัสเซีย ได้ขับเครื่องบินเล็ก ลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้ว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารมื้อพิเศษอาหารเกาหลีเหนือ หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ ให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ที่นำมาปรับเป็นเครื่องใช้ต่างๆ เช่นเสื้อผ้า หมอน ผ้าขนหนู สบู่ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆอีกมากมายให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พักเมือง CILI
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านกลับที่พัก
ที่พักเมืองฉือลี่ CILI HOTEL www.cilihotel.com/ หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่ห้า ฉือลี่ – ฉางซา – วัดไคฟู – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ฉางซา – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองฉางซา ( ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. )
นำท่านสู่ วัดไคฝูซื่อ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฉางซา เริ่มสร้างในสมัย 5 ราชวงศ์ ระหว่างปีค.ศ. 907 - 925 ต่อมามีการบูรณะเสริมสร้างใหม่ในสมัยราชวงศ์ซ่งหมิงและชิง จนเป็นวัดใหญ่วัดหนึ่ง ปัจจุบันมีอุโบสถ วิหาร3 สมัย วิหารอนิรุทธเถระ และซุ้มประตูรอบๆ จัดสวยงามภายในมีศิลาจารึกลายพู่กันของพระเจ้ากวางสูแห่งราชวงศ์ชิง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ “ถนนคนเดินหวงซิงลู่” เพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิดสำหรับเป็นของฝากและที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
19.40 เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TG 617 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.45 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

รายละเอียดสินค้า 99KNH-TG-CSX-DYG-5D4N

ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 26 ก.ย. 2557 09:55 น.


คำเตือน!! อย่าโอนเงิน มัดจำล่วงหน้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรนัดเจอกัน พื้นที่โล่ง ไม่ไปคนเดียว และตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย