ข้อมูลประกาศ 010111
  • 30,900 บาท
ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 26 ก.ย. 2557 09:47 น.

ทัวร์จีน 99KNH-FD-KMG-DIG-6D5N

สินค้ารายการนี้: ท่องเที่ยว ที่พัก โปรแกรมทัวร์
เดินทาง 30 ธ.ค.57-4 ม.ค.58

วันแรก (30 ธ.ค. 57) กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – คุนหมิง – ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่
06.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 แถว 1 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน
09.20 น. ออกเดินทางไปนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน โดยสารการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 2582
*** บริการชุดอาหารและเครื่องดื่ม ***
12.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) คุนหมิง เป็นเมืองเอกของมณฑลยูนนาน ได้รับสมญานามว่า เป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิของจีน (Spring City) มีสภาพอากาศเย็นสบาย ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูร้อนไม่ร้อนมาก อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ระหว่าง 15 -18 องศาเซลเซียส ด้วยสภาพภูมิประเทศล้อมรอบด้วยเทือกเขาและที่ราบสูง นครคุนหมิงจึงมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 1,891 เมตร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านนำท่านเดินทางสู่เมืองต้าหลี่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรน่านเจ้า เมื่อ 520 ปีก่อน ชมบรรยากาศตึกรามบ้านช่องสมัยเก่าที่แสดงถึงความเจริญในอดีต ซึ่งมีชนชาวไป๋อาศัยอยู่มากที่สุด และผู้หญิงเผ่านี้จะเรียกว่า จินฮัว ชอบแต่งชุดสีขาว และนับถือเจ้าแม่กวนอิม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ REGENT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง (31 ธ.ค. 57) ต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – จงเตี้ยน – โค้งแรกแม่น้ำแยงซี – ช่องแคบเสือ
กระโดด
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านผ่านชมด้านนอก “ซานถ่า” หรือ เจดีย์ 3 องค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์ โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตร ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง จึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนากำลังได้รับความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย์ 3 องค์มีอายุกว่า 1,000 ปี และได้มีการบูรณะเจดีย์เหล่านี้ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ได้ค้นพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7 – 10 กว่า 600 ชิ้น ในองค์เจดีย์ นำท่านเดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีล่า” ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซี ของเมืองลี่เจียง และอาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ ,ทุ่งหญ้า, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนีย์ภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งความฝัน” ระหว่างทางท่านจะได้ชม “ฉางเจียงตี่ยี่วาน”
(โค้งแรกแม่น้ำแยงซี) เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “ โค้งแรกแม่น้ำแยงซี” ขึ้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านนำท่านชมช่องแคบเสือกระโดด ซึ่งเป็น
ช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก
ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสือนี้สามารกระโดดข้ามไปยังฝั่ง
ตรงข้ามได้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ ZHA XI DE LE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม (1 ม.ค. 58) วัดลามะซงจ้านหลิง – ลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม วัดลามะซงจ้านหลิง ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิง ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือ 4 กม. สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง ได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้ง โครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลา ในเมืองลาซา (ธิเบต) มีหอประชุมหลัก 2 ห้อง และโอบล้อมไปด้วย ห้องพักสำหรับพระกว่า 100 ห้อง นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้ง ทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม เช่น การมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่ นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่สระมังกรดำ ชมความงดงามของอุทยานที่กว้างใหญ่และน้ำในบึงที่ใสสะอาดมากจนสามารถสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะให้เห็นได้อย่างชัดเจนนอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นจุดที่ท่านสามารถชมยอดเขามังกรหยกได้อย่างงดงามและชัดเจนอีกด้วย จากนั้นนำท่านชมเมืองเก่าลี่เจียงชมชีวิตความเป็นอยู่แบบโบราณที่ยังคงหลงเหลือให้ได้พบเห็นในเมืองนี้ ชมเมืองโบราณของชาวหน่าซี มีอายุย้อนหลังไปถึงราชวงศ์หยวนกว่า 800 ปี ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารไทย
พักที่ GUAN GUANG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ (2 ม.ค. 58) ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – ต้าหลี่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านนั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก ที่ระดับความสูง 3,356 เมตร สู่จุดชมวิวสูงสุดจากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อยบนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้น ดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาว กำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้าเขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ภูเขาหิมะมังกรหยก” ให้ท่านได้ชื่นชมและดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติ จากนั้นนำท่านชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง พร้อมแสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชมยี่สุ่ยจ๋ายหรืออุทยานน้ำหยก ชมศาลตงปา ศาลที่เกี่ยวกับบรรพบุรุษของชาวนาซี ชมหมู่บ้านตงปาในหมู่บ้านน้ำหยก สร้างขึ้นเลียนแบบชีวิตความเป็นอยู่ของเผ่านาซี สัมผัสวัฒนธรรมนาซี นำชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ของเผ่านาซี ซึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก ในบ่อน้ำพุยังเลี้ยงปลาหงจูนหลายพันตัว จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองต้าหลี่ เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาชางซาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ REGENT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า (3 ม.ค. 58) ต้าหลี่ – คุนหมิง – วัดหยวนทง – ประตูโบราณจินหม่าปี้จี - ถนนคนเดินจินปี้ลู่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ซึ่งห้อมล้อมด้วยภูเขาสูงทั้งสามด้าน ส่วนด้านใต้ติด ทะเลสาบเตียนฉือ จึงทำให้เมืองคุนหมิงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี จากนั้นนำท่านแวะ ร้านชา ชิมชา ต้นกำเนิด ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองคุนหมิง ให้ท่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม สระน้ำใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นำท่านนมัสการพระพุทธรูปจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย สมัยที่ พณ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มี
การอัญเชิญพระพุทธชินราชมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่งรวมสินค้ามากมาย ซึ่งท่านจะได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ รวมถึงสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
พักที่ ENJOY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก (4 ม.ค. 58) คุนหมิง – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฉางสุ่ย แห่งนครคุนหมิง เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
13.20 น. บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 2583
*** บริการชุดอาหารและเครื่องดื่ม ***
14.50 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายละเอียดสินค้า ทัวร์จีน 99KNH-FD-KMG-DIG-6D5N

ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 26 ก.ย. 2557 09:47 น.


คำเตือน!! อย่าโอนเงิน มัดจำล่วงหน้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรนัดเจอกัน พื้นที่โล่ง ไม่ไปคนเดียว และตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย