ข้อมูลประกาศ 010101
  • 39,900 บาท
ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 25 ก.ย. 2557 15:13 น.

99KMR-CA-TOKYO-BEIJING

สินค้ารายการนี้: ท่องเที่ยว ที่พัก โปรแกรมทัวร์
13-19 ต.ค. 2557
27 ต.ค.- 02 พ.ย. 2557
20-26 พ.ย. 2557
16 – 22 ธ.ค. 2557 39,900.-

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
23.00น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 9-10 เคาน์เตอร์ U สายการบิน แอร์ ไชน่า (AIR CHINA) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและการโหลดกระเป๋าสัมภาระ
วันที่สอง กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – นาริตะ – ช้อปปิ้ง อิออน พลาซ่า
01.00น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA980 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ปักกิ่ง)
06.30 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง (รอต่อเครื่องไปยังสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น)
09.25 น. ออกเดินทางสู่ “นาริตะ” ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA925
13.55 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก NARITA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการรถ รับ-ส่ง ฟรี ของโรงแรมเพื่อไปช้อปปิ้งกันที่ห้าง อิออน พลาซ่า ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า, เครื่องใช้ในครัวเรือน อาหารสด-แห้ง เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าที่มีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแค่ 100 เยน และยังมีร้านอาหารอีกมากมาย ที่จำหน่ายในราคาไม่แพง ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
วันที่สาม ลอดอุโมงค์หิ่งห้อยใต้ทะเล – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ผ่อนคลายกับการอาบออนเซ็น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ โตเกียว เบย์ อะควาไลน์ เส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดคานากาวะ กับจังหวัดชิบะ โดยสร้างข้ามอ่าวโตเกียวซึ่งใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างยาวนานถึง 31 ปี ท่านจะได้ชมความมหัศจรรย์ของเส้นทางสายนี้ที่มีความยาวทั้งหมด 14 กิโลเมตรแบ่งเป็นสะพานข้ามทะเลยาว 4.4 กิโลเมตร และอุโมงค์ลอดใต้ทะเล 9.6 กิโลเมตร นับว่าเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดเป็นลำดับที่ 4 ของโลก โดยบริเวณทางเชื่อมระหว่างสะพานและอุโมงค์มีเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นชื่อ Umihotaru ซึ่งแปลว่า หิ่งห้อยทะเล ที่มีทั้งจุดชมวิว ร้านค้า ร้านอาหาร เพื่อให้ผู้เดินทางผ่านไปมาได้แวะพักระหว่างทาง นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง แห่งเมืองชินโยโกฮาม่า ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 1994 โดยเป็นอุทยานอาหารแห่งแรกของโลก ตามรอยทีวีแชมป์เปี้ยน รายการยอดฮิตติดอันดับ ซึ่งรวมร้านราเม็งที่ขึ้นชื่อจากทั่วทุกมุมของประเทศญี่ปุ่นไว้ด้วยกัน นำท่านสู่โซนพิพิธภัณฑ์ท่านจะได้พบกับประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของราเม็ง ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบันและการผลิตราเม็งกึ่งสำเร็จรูปหลากหลายชนิดและหลากแบรนด์ชื่อดัง นำท่านสู่โซนร้านค้า ท่านจะได้เลือกชมและชิมรูปแบบอันหลากหลายและความเลิศรสของเส้นราเม็งและน้ำซุปในแบบต่างๆ ที่ท่านไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน อิสระให้ท่านได้เลือกชมและชิมราเม็งสูตรต่างๆ จากร้านราเม็งชื่อดังระดับประเทศที่ส่งกลิ่นหอมเย้ายวนให้ท่านลิ้มรสกันมากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เปลี่ยนอิริยาบถด้วยการ ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่สะท้อนบนพื้นผิวของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง30นาที) อันเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิทำให้ปิดทางออกของน้ำในทะเลสาบนอกจากนี้ทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นตำนานของวัดฮาโกเน่ซึ่งปัจจุบันจมอยู่ภายใต้ท้องทะเลสาบคงเหลือให้เห็นเพียงเสาโทริอิประตูวัดเท่านั้น เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ ดาดฟ้าเรือ เพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดำหนึ่งฟองจะสามารถทำให้อายุของท่านยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี เชิญท่านเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย อาทิ สบู่ดำ,แชมพูดำ, โฟม ล้างหน้าดำ ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกำมะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบำรุงผิวพรรณและเส้นผมให้มีสุขภาพดี จากนั้นนำท่านสู่เมือง อิซาว่า เมืองน้ำแร่เก่าแก่ที่ขึ้นชื่อของญี่ปุ่น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ISAWA ONSEN HOTEL FUJI หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์!!
หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับออนเซ็น หรือ การแช่น้ำแร่แบบญี่ปุ่น ภายในโรงแรม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยบำบัดโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตดี และผิวพรรณเปล่งปลั่ง
วันที่สี่ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5) - โอชิโนะฮักไก - กรุงโตเกียว – ช้อปปิ้ง ชิบูย่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟ อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งว่ากันว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ (การขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ท่านจะมองเห็นยอดภูเขาอันสวยงามรอบๆ ภูเขาเต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม จากนั้นนำท่านไปตามรอยบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ กันที่หมู่บ้าน โอชิโนะฮักไก หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่เชิงภูเขาไฟฟูจิ ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับอากาศอันแสนบริสุทธ์และน้ำใสๆไหลเย็น จากแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่มีด้วยกันทั้งหมด 8 บ่อ ซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ แต่ละบ่อก็จะมีความศักดิ์สิทธิที่แตกต่างกันไป เช่น ช่วยในเรื่องของสุขภาพ คู่ครอง ฯลฯ หากอากาศสดใส ท่านยังสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิ ที่สะท้อนเงาของพื้นน้ำได้จากที่นี่ นอกจากนี้ที่นี่ยังมีสินค้าโอท็อป ของฝากของที่ระลึก อาทิ พวกเมล็ดถั่ว ผักดอง ขนมโมจิ ฯลฯ วางจำหน่ายอยู่ในบริเวณนี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อกันอีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น นำท่านสู่ ชิบูย่า ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียว หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กับ “ฮาจิโกะ” รูปปั้นสุนัขแสนรู้ ที่กลายเป็น จุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียวที่ตึก (109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆมากมาย
ค่ำ อิสระตามค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาในการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่
นำท่านเข้าสู่ที่พัก CANDEO HOTEL UENO หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนน นาคามิเสะ – สนามบินนาริตะ – ปักกิ่ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่“วัดเซ็นโซจิ”หรือ“วัดอาซากุสะ”วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก เชิญท่านนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ“คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น“โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก”แขวนอยู่โดยมี “ถนนนาคามิเสะ”ถนนร้านค้าแหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆ อาทิ พวงกุญแจ, ตุ๊กตาแมวกวัก, ดาบซามูไร, ชุดกิโมโน, ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะก็สามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ
15.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดย สายการบิน แอร์ ไชน่า เที่ยวบินที่ CA926
18.10 น. เดินทางถึง สนามบินปักกิ่ง หรือ เป่ย์จิง (Beijing) เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ ที่ราบหวาเป่ย ชื่อเดิมคือ จี่ สมัยชุนชิวจ้านกั๋วเป็นเมืองหลวงของแคว้นยัน สมัยราชวงศ์เหลียว เป็นเมืองหลวงรอง ชิ้อยันจิง เป็นเมืองหลวงของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิน หยวนหมิงชิงจนถึง สาธารณรัฐจีน เคยใช้ชื่อจงตู ต้าตู เป่ยผิงและเป่ยจิง เริ่มตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบัน แบ่งเป็น 16 เขตและ 2 อำเภอ เป็นนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง พื้นที่ทั่วนครเป่ยจิงมีถึง 16,800 ตารางกิโลเมตร ถึงสิ้นปี 2002 ทั่วนครเป่ยจิงมีประชากร 1,136,300 คน นครเป่ยจิงเป็นศูนย์การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีกำแพงเมืองจีนพระราชวังโบราณหอสักการะฟ้าเทียนถันสุสานจักรพรรดิสมัยราชวงศ์หมิงวังพักร้อนอี๋เหอหยวนและภูเขาเซียงซาน เป็นต้น ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑลหลังจากปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชา ชนจีนในปี 1949 หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก YITEL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน – ร้านหยก – หอฟ้าเทียนถาน – ร้านผ้าไหม – ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลางสมัยจักรพรรดิ จิ๋นซีฮ่องเต้ สร้างด้วยแรงงาน เลือดเนื้อ และชีวิตของคนนับล้านคน มีความยาว 6,350 กม.ก่อสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปี เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 1987 สร้างในปี – ราว 700 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ราชวงศ์หมิง ปีค.ศ.1368-1644 อาณาเขต – ความยาว 14,600 ลี้ (ราว 6,700 กิโลเมตร) สมญานาม‘กำแพงหมื่นลี้’ปัจจุบันส่วนที่หลงเหลือให้เห็นเป็นรูปกำแพงตามดินแดนตอนเหนือของจีนได้แก่ กรุงปักกิ่ง(18 ด่าน) นครเทียนจิน(2 ด่าน) มณฑลกันซู่(20 ด่าน) มณฑลเหอเป่ย(43 ด่าน) มณฑลเหลียวหนิง( 2 ด่าน) มณฑลหนิงเซี่ย(15 ด่าน) มณฑลซันซี(61 ด่าน) และมณฑลส่านซี(24 ด่าน) ล้วนเป็นกำแพงเมืองที่ก่อสร้างในสมัยราชวงศ์หมิงทั้งสิ้น โดยสุดด้านตะวันออก คือด่านซันไห่กวน ในมณฑลเหอเป่ย และสุดด้านตะวันตก คือ ด่านเจียอี้ว์กวน ในมณฑลกันซู่จากนั้นมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัยชมสินค้ามีชื่อของปักกิ่ง ชม หยกแท้ ของเมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับคำแนะนำและวิธีการดูหยก และให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ***พิเศษ สุกี้มองโกล***
จากนั้นนำท่านสู่ หอสักการะฟ้าเทียนถาน เดิมเรียก ‘หอสักการะฟ้าดิน’ แรกเริ่มเป็นสถานที่ที่จักรพรรดิเสด็จมาเซ่นไหว้เทพเจ้าฟ้าและดินมาในสมัยราชวงศ์หมิงปีที่ 9 แห่งรัชกาลหมิงเจียจิ้ง (ค.ศ.1530) ได้มีการสร้าง ‘หอสักการะดิน’ ขึ้นทางทิศเหนือชานกรุงปักกิ่งสถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่สำหรับเซ่นไหว้สักการะเฉพาะเทพเจ้าแห่งฟ้าแล้วเปลี่ยนมาใช้นาม เทียนถันทั้งนี้การประกอบพิธีสักการะและสวดมนต์ภาวนาต่อสวรรค์ของกษัตริย์ราชวงศ์หมิง(ค.ศ.1368-1644) และชิง(ค.ศ.1644-1911) กระทำขึ้นเพื่อขอความสิริมงคลแก่ตนขอฟ้าขอฝนให้พืชผลในไร่นาอุดมสมบูรณ์ พสกนิกรอยู่ร่มเย็นเป็นสุขบนพื้นที่กว่า 2 ล้านตารางเมตรของเทียนถาน (ใหญ่กว่า ‘กู้กง-พระราชวังต้องห้าม’4 เท่า) นำท่านชม กำแพงสะท้อนเสียง หากเราลองพูดใส่กำแพงด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งจะได้ยินเสียงของเราด้วย จากนั้นนำท่านแวะชมโรงงานผลิต ผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด(แปลกแต่จริง)เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหมเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง (Wangfujing) ซึ่งเป็นที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนเส้นยาวๆสำหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสินค้า พลาซ่าและร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสือครบครัน พาท่านจับจ่ายกันอย่างเพลิดเพลินอย่างยิ่งส่วนใหญ่เป็นร้านค้าแบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ และยังมีร้านกิ๊ฟช้อปราคาย่อมเยาให้เลือกซื้อ นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติซึ่งน่าชมแต่เป็นสัตว์แปลกๆ ที่ไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปช้อปปิ้ง ชมวิว ตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก YITEL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด พิพิธภัณท์ต้องห้าม – นวดฝ่าเท้า – ไข่มุก – ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม พิพิธภัณท์ต้องห้าม“กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตรนำท่านชมอาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆถึง 9,999 ห้องชมตำหนักว่าราชการพระตำหนักชั้นในห้องบรรทมของจักรพรรดิ์และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไท่เฮาจากนั้นนำท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าเป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและนวดผ่อนคลายที่ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังกาวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนำท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากไข่มุกน้ำจืดของเมืองจีนเช่นเครื่องประดับครีมไข่มุกหรือผงไข่มุก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูกอาทิเช่นผ้าไหมถุงเท้ารองเท้านาฬิกาเป็นต้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินปักกิ่ง
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินปักกิ่ง
19.35 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ ไชน่า เที่ยวบินที่ CA979
23.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายละเอียดสินค้า 99KMR-CA-TOKYO-BEIJING

ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 25 ก.ย. 2557 15:13 น.


คำเตือน!! อย่าโอนเงิน มัดจำล่วงหน้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรนัดเจอกัน พื้นที่โล่ง ไม่ไปคนเดียว และตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย