ข้อมูลประกาศ 010099
  • 15,900 บาท
ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 25 ก.ย. 2557 14:55 น.

99KMR-OX-HONGKONG-4D3N

สินค้ารายการนี้: ท่องเที่ยว ที่พัก โปรแกรมทัวร์
04-07 /18-21 กันยายน 2557
13-16 พฤศจิกายน 2557 15,900.-
16-19 ตุลาตม 2557 16,900.-
30 พฤศจิกายน – 03ธันวาคม 2557 18,900.-


วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
14.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน ORIENT THAI โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
17.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน ORIENT THAI เที่ยวบินที่ OX 200
20.55 น. เดินทางถึง สนามบินCheak Lap Kok นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก EMPERROR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ฮ่องกง – วัดหม่านโม๋ – หาดรีพลัสเบย์– วัดแชกงหมิว – วัดหยู่นหยู่น – วัดเทียนโห่ว – DUTY FREE
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ***พิเศษ เมนูติ่มซำต้นตำรับกวางตุ้งแท้ๆ
นำท่านเดินทางสู่ วัดหม่านโม๋ ซึ่งตั้งอยู่บนถนน Hollywood road ซึ่งวัดนี้เป็นวัดในลัทธิเต๋า สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2417 เพื่อเป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้าสององค์คือ เทพเจ้า หม่าน และ เทพเจ้าโม๋ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดรีพัลส์เบย์ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์ สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิมโดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมโรงงาน จิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และชม ร้านหยก เป็นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่นของฮ่องกง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันดีในนาม วัดแชกงหมิว ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของการแก้ชงตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันจะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ ตำนานของแชกงหมิว (หมิวคือกังหัน) ศาลสถิตของเทพเจ้าแชกง ที่มีประวัติเล่าต่อกันมาว่า อดีตท่านเป็นนายพลแชกง ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีน และเป็นนายพลที่คุ้มครองให้ฮ่องเต้ราชวงศ์นี้อยู่รอดปลอดภัยและมีเรื่องเล่าว่า เคยมีโจรสลัดจะยกทัพมาปล้น "หมู่บ้านซ่าถิ่น" ลูกบ้านแตกตื่นอพยพขนข้าวของหนีหมด แต่มีหญิงคนหนึ่งกำลังจะพาลูกหนีเช่นกัน ระหว่างทางเธอพบกับชายชราเคราขาวยาวเฟื้อย ลักษณะน่าเกรงขาม ถามไถ่เรื่องราวกับเธอและชายชราคนนั้นบอกให้หญิงคนนั้นกลับไปยังหมู่บ้านและพับกังหันลมกระดาษ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และเสียบไว้หน้าหมู่บ้าน ต่อมาโจรสลัดก็ยกพลผ่านหมู่บ้านนั้นไป โดยไม่มีการปล้นสะดม ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่า ชายชราคนนั้นคือ นายพลแชกง และหมู่บ้านนั้นต่อมาก็ตั้งวัดกังหันลมนี้เอง จากนั้นนำท่านไหว้เทพเจ้าประจำตัวที่วัดหยู่นหยู่น สักการะพระบรมศาสดาของพุทธ เต๋า และขงจื้อ ไหว้ไท้ส่วยเอี้ย เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา ในวัดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง และถือว่าเป็นศูนย์รวมทางศาสนาขนาดใหญ่ เพราะเป็นวัดเดียวในฮ่องกงที่บูชาศาสนาพุทธ เต๋าและขงจื้อ จุดเด่นอยู่ที่วิหารหรือหอฟ้า สร้างด้วยหินธรรมชาติด้านหลังเพื่อรับพลังมังกรจากภูเขา ด้านซ้ายขวาโอบล้อมด้วยมังกรเขียว เป็นวัดที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ อยู่บริเวณเนินเขาใกล้หมู่บ้านโลไว และวัดนี้เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำละครกี่เพ้าอีกด้วย จากนั้นนำท่านไปไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่วัดเทียนโห่ว เพื่อช่วยคุ้มครองการเดินทางให้ปลอดภัย หรือเรียกว่าเทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์ หรือเทพีแห่งท้องทะเล มีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ ท่านจะปกป้องชาวประมงให้รอดพ้นจากพายุและความหายนะทางทะเล
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
นำท่านช้อปปิ้ง DUTY FREE SHOP เป็นร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR,TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นต้น เชิญพบกับสินค้าแบรนด์เนมของแท้ ราคาถูก ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ใจกลางแหล่งช้อปปิ้ง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก EMPERROR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – เจ้าพ่อหวังต้าเซียน – วัดชีชิหลิน – กระเช้านองปิง – พระใหญ่เกาะลันเตา – ช้อปปิ้ง Citygate Outlet – Avenue of Star – Symphony of Lights
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ***พิเศษ เมนูติ่มซำต้นตำรับกวางตุ้ง
นำท่านไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำเป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษา จากนั้นนำท่านไหว้เจ้าพ่อหวังต้าเซียน คนจีนกวางตุ้งจะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี มีชื่อเสียงในเรื่องของสุขภาพ แวะชมสินค้าโอท๊อปของจีนร้านหยก ซึ่งคนจีนถือเป็นเครื่องรางและเครื่องประดับติดตัวจากนั้นนำท่านไหว้ที่วัดชีชิหลิน สักการะพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ และเทพยดาสำคัญต่างๆ ในสำนักชีของพระพุทธศาสนามหายานที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชีย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **กรณีเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะมีคูปองสำหรับแลกซื้ออาหาร**
บ่าย นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจจากกระเช้านองปิง (Ngong Ping Skyrail 360) เส้นทางการท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบิลที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามิคเชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมู่บ้านนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม.จากกระเช้าท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ทิวทัศน์เหนือท้องทะเลจีนใต้ ทิวทัศน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ลำธาร น้ำตกและป่าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือ เมื่อกระเช้าไปถึงสุดทางท่านจะได้สักการะ พระใหญ่เกาะลันเตา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกองค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่น เข้าด้วยกัน น้ำหนักรวม 250 ตัน และสูง34 เมตรหันพระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนไต้และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องล่างซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด เลือกซื้อของขวัญของที่ระลึกจากหมู่บ้านนองปิง อาทิเช่น หยก ไข่มุกหรือเครื่องประดับตริสตัลเพื่อเตือนความทรงจำแห่งการมาเยือน
**หากไม่สามารถขึ้นกระเช้านองปิงได้ การขึ้นชมหมู่บ้านวัฒนธรรมและนมัสการพระใหญ่ลันเตา จำเป็นต้องเดินทางโดยรถโค้ชเท่านั้น**
จากนั้นนำท่านสู่ Citygate Outlet Mall ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence, Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมี Supermaket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
นำท่านสู่ Avenue of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี, มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่นๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ พร้อมชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาซึ่งเป็นการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก EMPERROR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ฮ่องกง –กรุงเทพฯ
08.15 น. นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน ORIENT THAI เที่ยวบินที่ OX 203
09.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดสินค้า 99KMR-OX-HONGKONG-4D3N

ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 25 ก.ย. 2557 14:55 น.


คำเตือน!! อย่าโอนเงิน มัดจำล่วงหน้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรนัดเจอกัน พื้นที่โล่ง ไม่ไปคนเดียว และตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย