ข้อมูลประกาศ 010098
  • 25,900 บาท
ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 25 ก.ย. 2557 14:51 น.

99KMR-TG-CANTONFAIR-A

สินค้ารายการนี้: ท่องเที่ยว ที่พัก โปรแกรมทัวร์
วันแรก กรุงเทพฯ – กวางเจา – ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว
08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
10.45 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองกวางเจาประเทศจีน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 668
14.35 น. เดินทางถึง สนามบินไป๋หยุน เมืองกวางเจา (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย กวางเจาเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งมีประชากรประมาณ 2 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน มีแม่น้ำจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทำให้มีการจราจรทางน้ำที่สะดวกยิ่งและได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลกในเวลาต่อมาจนได้รับขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้ของประเทศจีน นำท่านเดินทางสู่ ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว ซึ่งเป็นถนนโบราณที่เชื่อมไปท่าเรือ พระราชสำนักราชวงศ์ชิงอนุมัติให้เป็นศูนย์การค้าระหว่างประเทศในสมัยนั้น จัดเป็นย่านการค้าที่ติดต่อกับยุโรปโดยเฉพาะ ปัจจุบันได้กลายมาเป็นถนนคนเดินที่มีของขายมากมายและสองข้างทางยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นให้เห็น ชมตึกแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไว้แบบทรงโบราณอย่างสวยงามซึ่งตอนหลังคนจีนนำมาสร้างแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบันก็ยังเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีความนิยมอยู่ซึ่งมีสินค้าอันทันสมัยต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายอาทิเสื้อผ้า,กระเป๋า,สินค้าแบรนด์เนมจีน ฯลฯ บรรยากาศจะคล้ายๆย่านในฮ่องกง บางช่วงของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก ยังมีร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ มากมายเลยทีเดียว คึกคักมากในช่วงกลางคืน ถือเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองกวางเจา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร***ลิ้มรสอาหารพิเศษ....ปูขนท่านละ 1 ตัว ประกอบด้วย 1.ซุปทะเล 2.กุ้งทะเลเลิศรส 3.ห่านย่างหนังกรอบ 4.ปูม้าผัดต้นหอม 5.หอยนางรมกระทะร้อน 6.ปูขนท่านละ 1ตัว 7.หอยเป๋าฮื้อผัดผัก 8.ลูกชิ้นปลาตุ๋นหัวไชเท้า 9.ปลาทะเลนึ่ง 10.ข้าวสวย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก JOLLIES HOTEL หรือเทียบเท่า
เพื่อความสะดวกในการทำบัตรเข้าชมงานในวันรุ่งขึ้น รบกวนท่านเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1.หนังสือเดินทาง, 2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป, 3.นามบัตร

วันที่สอง ร้านบัวหิมะ – ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 116th*** – ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเลือกซื้อสินค้าประเภทยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิงหรือ บัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ำร้อนลวก, แมลงสัตว์กัดต่อย, แพ้, คัน, แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, การอักเสบของผิว, กลากเกลื้อน, โรคผิวหนังต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 116th เพื่อเข้าชมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติแหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ เป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ออกร้านพบปะกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ ให้ท่านอิสระกับการดูงานตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ***พิเศษ เมนูหมูหันและอาหารจีนแคระ ประกอบด้วย 1.หมูหัน 2.ไก่แช่เกลือ 3.เต้าหู้หมูสับจีนแคระ 4.หมูอบผักดอง 5.ซุปประจำวัน 6.หม้อดินหมูห่อไข่ 7.กุ้งพริกเกลือ
8.ปลานึ่งเต้าซี่ 9.ผัดผักตามฤดูกาล 10.ข้าวสวย 11.ผลไม้
พิเศษ Night Life!!!!! นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำจูเจียงหรือแม่น้ำไข่มุก ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของมณฑลกวางตุ้ง ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแสง สี เสียง 2 ฟากฝั่ง ยามค่ำคืนอันตระการตาริมฝั่งจูเจียงที่ทางรัฐบาลกวางเจาได้ตั้งข้อกำหนดให้พัฒนาทิวทัศน์ให้ทันสมัยและสวยงาม ปัจจุบันสองฝากฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยอาคารสูง โรงแรมระดับ 5 ดาวและแหล่งช้อปปิ้งมากมาย ตอนล่องเรือจะมีการยิงเลเซอร์ลำแสงยาวๆ จากตึกสูงๆยิงไปรอบๆ เมืองด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทำให้รู้จักเมืองกวางเจายุคใหม่ได้ดีขึ้น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก JOLLIES HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ร้านหยก – ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 116th*** (ต่อ)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์จากหยก เช่น แหวน สร้อยคอ ต่างหู กำไลข้อมือและอื่นๆ ถือเป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปของจีนที่คนไทยนิยมซื้อหาเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน นำท่านชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 116th (ต่อ)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก JOLLIES HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 116th*** (ต่อ) – ถนนอิเต๋อลู่ – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 116th (ต่อ)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
บ่าย ให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งที่ ย่านถนนอิเต๋อลู่ ศูนย์ค้าส่งสินค้าแหล่งที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งบางอย่างหาไม่ได้ที่เมืองไทย อาทิเช่น ของเล่น, กิ๊ฟช้อป, รองเท้า, กระเป๋า และสินค้าที่ระลึกมากมายนับพันรายการ ให้ท่านเลือกชมเลือกซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายชนิดที่จำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ***พิเศษ เมนูอาหารกวางตุ้ง เป็ดย่าง ประกอบด้วย 1.แกงจืดกวางตุ้ง 2.เป็ดย่าง 3.กุ้งทอดซีอิ๊ว 4.ซี่โครงหมูอบต้นหอม 5.หมูผัดแตงยูนนาน 6.หมูสับผัดถั่ว 7.หม้อดินเห็ดนานาชนิด 8.ผัดผักตามฤดูกาล 9.ปลานึ่งซีอิ๊ว 10.ข้าวสวย 11.ผลไม้
21.00 น. นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 679
23.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดสินค้า 99KMR-TG-CANTONFAIR-A

ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 25 ก.ย. 2557 14:51 น.


คำเตือน!! อย่าโอนเงิน มัดจำล่วงหน้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรนัดเจอกัน พื้นที่โล่ง ไม่ไปคนเดียว และตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย