ข้อมูลประกาศ 010095
  • 16,900 บาท
ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 25 ก.ย. 2557 14:27 น.

ทัวร์จีน 99KMR-CX-GUILIN-YANGSHUO

สินค้ารายการนี้: ท่องเที่ยว ที่พัก โปรแกรมทัวร์
13-17 ต.ค. 2557 16,900
06-10 พ.ย. 2557 16,900
11-15 ธ.ค. 2557 16,900


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ – กุ้ยหลิน-เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง
07.20 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาเตอร์ M ประตู 5 สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค พบเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
09.20 น เหินฟ้าสู่เมืองกุ้ยหลิน โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 708
13.15 น. เดินทางสู่เมืองกุ้ยหลิน แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินฮ่องกง
14.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่
CX5704
15.35 น. ถึงสนามบินกุ้ยหลิน ผ่านวิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น นำท่านเที่ยวชม เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เจดีย์จะตั้งอยู่ในทะเลสาบซานหู เป็นเจดีย์คู่ เจดีย์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงินรอบ ๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศน์สวยงามยิ่งนักถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในกุ้ยหลิน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร *** เป็ดปักกิ่ง *** อาหารเลื่องชื่อของเมืองปักกิ่ง แต่สามารถหาทานได้ในภัตตาคารชื่อดังของทุกๆๆเมือง
 พักที่ GUILIN SHINE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่สอง กุ้ยหลิน-หยางซัว-ถ้ำเงิน –ล่องเรือชมแม่น้ำหลีเจียง – ถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก...นำท่านชม ถ้ำเงิน เป็นถ้ำเปิดใหม่และสวยงามที่สุด มีน้ำตกสายน้ำใสและปลาต่างๆ ไหลเวียนเข้าสู่ภายในถ้ำท่านจะได้เที่ยวชมปราสาทพระจันทร์และเงาสะท้อน ในน้ำเปรียบประดุจกระจกใสซึ่งเป็นสถานที่ที่หาที่ใดเสมอเหมือนได้ภายในปราสาทท่านจะได้พบเสา ซึ่งสูงเด่นเป็นสง่า ร่มที่ประดับด้วยไข่มุกอันล้ำค่า หินคริสตัลสะท้อนแสงมีค่าซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำเงิน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ ... ปลาอบเบียร์ นำท่าน ล่องเรือ ชมทัศนียภาพ แม่น้ำหลีเจียง (ช่วงไฮไลท์) น้ำใสสวยงาม ไหลเลาะไปตามหุบเขาน้อยใหญ่นับพันที่มีรูปร่าง ต่างๆ กันตามจินตนาการต่างๆ ของท่านผู้ผ่านชมและให้ท่านพิสูจน์ดังคำกล่าวที่ว่า กุ้ยหลิน เป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลกตา และสวยงามมีแม่น้ำสวยใสที่สุด และสองฝากฝั่งท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของเผ่าหย่องซูลี่เป็นบรรพบุรุษของชาวลี่ผู่ตามรอยวิถีชีวิตของเผ่าหย่องซูลี่ในสมัยโบราณ ท่านจะได้ชมโชว์นกจับปลา อันเป็นวิถีชีวิตริมน้ำของชนพื้นเมือง แม่น้ำหลีเจียงได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่มีทัศนียภาพสวยที่สุดแห่งหนึ่งของจีน กล่าวคือสองฟากฝั่งจะเรียงรายและเลื่อมล้ำสลับซับซ้อนกันไปมาของทิวเขาลูกน้อยใหญ่ ที่มีลักษณะรูปร่างงดงามต่างๆ จนก่อให้เกิดภาพจินตนาการขึ้นมากมาย และความงามธรรมชาติของทัศนียภาพแถบแม่น้ำหลีเจียง รวมกับเหล่าทิวเขายังเป็นแรงดลใจให้เกิดภาพวาดทิวทัศน์อันสวยงาม จากนักจิตรกรเอกที่มีชื่อเสียงของจีนอีกด้วย จากนั้นเชิญท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองย่าน ถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย ตำบลหยางซั่ว หรือ ถนนคนเดิน ที่ขนาบข้างด้วยทิวเขา หน้าตา
คล้ายคลึงกับถนนข้าวสาร มีทั้งโรงแรม ผับ บาร์ ร้านอาหาร และยังมีสินค้าแบบจีนวางขายมากชนิด เช่น ผ้าทอที่นำมาทำเป็นปลอกหมอนผ้าพันคอ เสื้อผ้า กระเป๋าลายดอกไม้หลายขนาด แท่งหินแกะสลักขนาดเล็ก ภาพวาดพู่กันจีน ตวัดลายเป็นรูปเทพเจ้าจีน ธรรมชาติ และสัตว์มงคลต่างๆ หนังสือคำคมของ เหมา เจ๋อ ตุง อดีตผู้นำจีนก็มีวางขายให้เลือกซื้อเลือกหากันตามชอบ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ YANGSHOU WEST STREET VISTA HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่สาม กระเช้าเหยาซาน-ร้านผ้าไหม-วัดเหนินเหยิน-ร้านนวดเท้าบัวหิมะ-โชว์ DREAM LIKE LIJIANG
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก...ชื่อเมืองกุ้ยหลินมีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จีนเมื่อ 214 ปี
ก่อน คริสต์ศักราชครั้งจิ๋นซีฮ่องเต้มีบัญชาให้ขุดคลองหลิงฉวู่ เชื่อมเส้นทางเคลื่อนทัพส่งเสบียงจากภาคกลาง เพื่อเข้าตีดินแดนจีนตอนใต้ กุ้ยหลินมีการก่อชั้นของแผ่นดินหินปูนตามธรรมชาติ ซึ่งยังคงดำเนินอยู่อย่างไม่หยุดยั้ง กุ้ยหลินจึงมีภูเขาที่มีรูปร่างแปลกตาและมีถ้ำสวยงาม มากมาย นำท่านสู่ ภูเขาเหยาซาน เพื่อนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา ชมทัศนียภาพโดยรอบ เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเมืองกุ้ยหลิน เป็นที่ท่องเที่ยวมาแต่สมัยราชวงศ์โจวและถังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าเหยาฮ่องเต้ จึงได้ตั้งชื่อภูเขาเหยาซาน บริเวณโดยรอบจะมีต้นนกแขกเต้าออกดอกในฤดูใบไม้ร่วงและเหล่าหิมะขาวโพลนในฤดูหนาว ทำให้เกิดทัศนียภาพสวยงามยิ่งนัก จากนั้นนำท่านชม โรงงานผ้าไหม ซึ่งจีนมีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆ ซึ่งมีความเหนียว โดยใช้ทั้งแบบเครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม ภายในโรงงานจะตกแต่งไว้สวยงามมาก มีผลงานศิลปะที่ทำจากเส้นไหม ดูแล้วรู้สึกเพลินตาเลยทีเดียว และภายในยังมีตู้โชว์แสดงเสื้อผ้าของฮ่องเต้ในสมัยโบราณที่ทอมาจากเส้นไหมจีน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ขาหมูร่ำรวย นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเหนินเหยิน เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกุ้ยหลิน มีแต่แม่ชีที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้ หลังจากนั้นนำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ นวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังกาวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท่านยังได้เลือกซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ำร้อนลวก, แมลงสัตว์กัดต่อย, แพ้, คัน, แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, การอักเสบของผิว, กลากเกลื้อน, โรคผิวหนังต่างๆ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารท่านจะได้ชมการแสดงนำท่านชมโชว์
DREMLIKE LIJIANG ซึ่งเป็นการโชว์วัฒนธรรม ของชนกลุ่มน้อย เป็นสถานที่สำหรับชมวัฒนธรรม และ
วิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในกุ้ยหลินและยังมีสาวจ้วง หน้าตาน่ารักจิ้มลิ้ม มา รำให้ทุกท่านได้ชม
 พักที่ GUILIN SHINE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่สี่ กุ้ยหลิน-ชมสวนเขางวงช้าง(รถกอล์ฟ)-ร้านหยก-สวนซวนซาน+ถ้ำทะลุ-ร้านชาจีน-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก...นำท่านชม สวนเขางวงช้าง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำถาวฮัวเป็นหนึ่งในภูเขาที่ขึ้นชื่อของกุ้ยหลิน ทางตะวันออกเฉียงใต้สุดเขตเมืองกุ้ยหลิน ริมแม่น้ำหลีเจียง เป็นสัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลิน ที่ได้ชื่อว่าเขางวงช้างนั้น มาจากรูปร่างของภูเขาหินที่คล้ายกับงวงของช้างที่กำลังโน้มลงเพื่อกินน้ำจากแม่น้ำหลีเจียงที่อยู่เบื้องล่าง บริเวณชายฝั่งแม่น้ำบริเวณนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาก ที่ใต้เขายังมี “ถ้ำคืนไข่มุก”เป็นจุดสนใจ ซึ่งว่ากันว่าเคยมีมังกรอาศัยอยู่ภายในถ้ำแห่งนี้ ปัจจุบันถ้ำคืนไข่มุกนับเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในกุ้ยหลิน ที่ภายในถ้ำโดดเด่นด้วยพระพุทธรูปแกะสลักหินที่ผนังถ้ำส่วนทางด้านฝั่งริมแม่น้ำหลีของถ้ำยังมีเสาหินที่ตามตำนานจีนเล่าว่า ยอดขุนพลของจีนคนหนึ่งที่มีรูปปั้นตั้งโดดเด่นอยู่หน้าเขาสลายคลื่นได้แสดงบารมีให้นักรบเวียดนามดู โดยใช้ดาบเดียวฟันฉับลงที่เสาหินจนขาดสะบั้นในดาบเดียว จากนั้นนำท่านชม หยกจีน ของล้ำค่าของปักกิ่งที่ขึ้นชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรม รวมไปถึงลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญาลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ ซึ่งหากใครได้ครอบครองหยกจะพบความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย ความมีโชค รวมถึงทำให้อายุยืนอีกด้วย ให้ท่านได้เลือกชมหยกที่ได้ผ่านการเจียระไนมาเป็นเครื่องประดับนำโชค อาทิเช่น กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝาก
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร... ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เผือกอบน้ำผึ้ง นำท่านสู่ สวนชวนซาน ซึ่งมีความหมายว่า สวนเขาทะลุ ตั้งอยู่ชานเมืองทางใต้ของเมืองกุ้ยหลิน มีพื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตร ทัศนียภาพบริเวณนี้ประกอบด้วยภูเขาและแม่น้ำซึ่งมีความสวยงามมาก ตั้งอยู่คนละฝากกับเขางวงช้าง จึงสามารถมอง เห็นเขางวงช้างได้จากที่นี่ นำท่านชม ถ้ำเขาทะลุ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินย้อย ซึ่งมีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัลทำให้ ถ้ำนี้ความแปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญ่เป็นลำดับ 3 ของถ้ำในตัวเมืองกุ้ยหลิน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา อันลือชื่อทีมีชื่อเสียงของเมืองจีน ชมวิธีชงชาพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบพิธีชงชามากมาย เพื่อให้ท่านได้ชิมชาเขียว ที่ได้ชื่อว่าเป็นชาเขียว ที่ดีที่สุดของจีน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดใต้ดิน อิสระช้อบปิ้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าแฟชั่น ฯลฯ ตามอัธยาศัย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ GUILIN SHINE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่ห้า กุ้ยหลิน-หมู่บ้านวัฒนธรรมหลู่เจีย-ร้านใยไผ่-กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านวัฒน ธรรมหลู่เจีย แหล่งรวมของวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองของจางเจียเจี้ยะ หรือชนเผ่าถูเจีย ท่านจะได้สัมผัสกับขนบธรรมเนียม ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ บ้านเรือนแบบดั้งเดิมของชนพื้นเมือง ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าดั้งเดิมของที่นี่
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...จากนั้นนำท่านแวะ ร้านสินค้าที่ทำมากจากใยไผ่ เป็นการนำใยไม้ไผ่มาแปรรูปเป็นสินค้านานาชนิด อาทิเช่น เสื้อผ้า ผ้าขนหนู ฯลฯ
16.30 น. นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 5703
17.55 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
( มีเวลาให้ทุกท่านอิสระสามารถช้อปปิ้งในสนามบินฮ่องกง )
21.20 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯด้วยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 617
23.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ
ช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. เที่ยวบินขากลับสู่กรุงเทพฯ จะเปลี่ยนเป็น เที่ยวบินที่ CX 709 เวลา 22.00-
23.55

รายละเอียดสินค้า ทัวร์จีน 99KMR-CX-GUILIN-YANGSHUO

ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 25 ก.ย. 2557 14:27 น.


คำเตือน!! อย่าโอนเงิน มัดจำล่วงหน้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรนัดเจอกัน พื้นที่โล่ง ไม่ไปคนเดียว และตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย